Nocleg Augustów Jezioro Białe Domki

Nocleg Augustów Jezioro Białe Domki

A to pokornie znoszącą swój mentalności sam temat cal tak Muzeum Ziemi Augustowskiej, ul. Rynek Zygmunta Augustazynne: poniedzia³ek .00, wtorek-pi±tek .00, sobota .00, tel. 643 59 Powiat augustowski Sejnyodek Pogranicze sztuk, kultur, narodów ul. Pi³sudskiego 37, wystawy czasowe, tel 516 65, www.pogranicze.sejny.pl Powiat sejneñski Puñsk Muzeum Historyczne ul. Szkolna 26 otwierane po uzgodnieniuorenowicz, tel 516 52 Puñsk Stara plebania- wystawa rêkodzieudowego ul. Mickiewicza 55, kontaktojciechowska, tel 516 06 Galerie. Suwa³ki Galeria Ch³odna 20, ul. Noniewicza 71, tel 566 11, czynna: poniedzia³ek-pi±tekodz.00 Sklep Starocie, ul. Ko¶ciuszki 63, tel 565 99, czynny: poniedzia³ek-pi±tekodz.00, sobota.30 Powiat suwalski Biura podró organizatorzy turystyki. Suwa³ki Agencja Turystyczno-Us³ugowa Groma Tour. Walukiewicz ul. Ko¶ciuszki 86, tel./fax 566 04ail: [email protected] Biuro Turystyczne „PKS-TRAVEL ul Utrata 1B tel/fax 566 19 181, www.pks.suwalki.com.pl Biuro Turystyczne Jaæwingopiczko ul. Wylotowa 23, tel./fax 566 09, kom79 Polskie Biuro Podról¿bieta Mioduszewska, ul. Noniewicza 48, tel. 566 16 42, fax 566 38ail [email protected] Powiat suwalski Augustów Augustów Summer Camp uldo¶ci 21, tel 644 00, kom01, www.letnioboz.com.pl Sejny Ziemia Sejneñska, Stowarzyszenie Rzecz Rozwoju Sejnejneñszczyzny, ul. Wojska Polskiego 60b, tel 516 00 Atrakcje. Suwa³ki Wojewódzkiodek Sportuekreacji „Szelment” Biuro informacji 749 63 Krzysztof Makarewiczail: [email protected] Dyrektorodka Wojciech Szczepkowski, tel34 Wyciarciarskirówkauwaac³aw Szostakowski, tel 563 78 888, www.wyciag.suwalki.pl Powiat suwalskiciczno Tartak 40 kolejkakotorowa Wigierekuryn, tel 563 63, kom65 www.augustowska.pl Józefowo 32aczeknuszkiewicz: loty paralotni, strzelanieku sportowego, foto-safari, tel 568 77, kom31 Zielone Kamedulskieuwaini- Zoo, tel. 566 01, kom71, czynne codziennie od 10 do 18, www.azyl.za.pl Rejsy statkiem „TRYTON” po jeziorze Wigry, PPHrmator siedziba: Suwa³ki ul. Lutostañskiego 18, tel 565 26, kom33 www.wigry.info.pl Augustów Ogródek rekreacyjno wypoczynkowy Stru lodowisko, krêgielnia, bilard, plac zabaw dla dzieci; ul. Arnikowa 18, tel. 601 65 Powiat sejneñski Restauracje/Pizzerie. Suwa³ki „Karczma Polska ul. Ko¶ciuszki 101a, tel 566 60, tel. kom. 0605 29 „Na Starówce ul. Ch³odna00 Suwa³ki, tel 563 24 www.rozmarino.plotelu „Dom Nauczyciela ulo¶ciuszki 120, tel 566 00 Augustów Sejny Powiat suwalski „Przy Kolejceurynciczno Tartak 40-402 Suwa³ki, tel 563 63, tel. kom65, www.augustowska.pl Gospoda „Pod Siej Stary Folwark 48-402 Suwa³ki, tel 563 10, tel. kom8 11 „Holiday Stary Folwark 106-402 Suwa³ki, tel 563 20, fax 563 10 www.hotel-holiday.pl Dom Pracy Twórczej, Wigry, 16 Suwa³ki, tel 563 18, tel./fax 563 00 Powiat augustowski Powiat sejneñski Sauny. Powiat suwalski Powiat sejneñski. G³ówne dotychczasowe osi±gniêciarealizowane przedsiêwziêcianiem 31 stycznia 2012r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wrazartnerami zakoñczyealizacjê projektu „Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednejarek turystycznych Województwa Podlaskiego” wspó³finansowanego przez Uniê Europejskuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoamach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lata 2007, Osi priorytetowej III. Rozwój Turystykiultury, Dzia³aniaozwój atrakcyjno¶ci turystycznej regionu oraz dofinansowanego przez Partnerów Projektuniemrze¶ 2010uwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wrazartnerami bia³oruskimi zakoñczyealizacjê projektu „Nieznana Europa rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza bia³orusko-polskiegobszarze Kanaugustowskiegoiemna. Projekt by³ realizowany przez Suwalsk± Izbê Rolniczo-Turystyczn± wspólnieepartamentem Kultury Fizycznej, Sportuurystyki Grodzieñskiego Obwodu Komitetu Wykonawczegorganizacj± Spo³eczn± Oddziarodzieñskiego „Pañstwowy Zwi±zek Turystyczno-Sportowy„AGROTUR„Poprawa jako¶ci agroturystyki oraz nawi±zanie wspó³pracy kwaterodawców polskichitewskich” czytaj dalejniem 31 lipca 2010r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wrazuropejskim Instytutem Badañ Interdyscyplinarnychitwy zakoñczyealizacjê projektu pt„Dynamiczna Klasteryzacja ³ychednich Przedsiêbiorstwektorze turystycznymegionach przygranicznych Suwalszczyznylytus Celem nadrzêdnym projektu byoprawa efektywno¶cioziomu integracji dzia³añ MiSP sektora turystycznegobu regionachrakcieiesiêcy realizacji projektu: przeprowadzono analizê aktualnego potencjaadrowegoiznesowego MiSP dzia³aj±cychektorze turystykiegionie Suwalszczyznylytus, zidentyfikowano potencjalne obszaryomplementarne kierunki wspó³pracy uwzglêdniaj±cych trendy rozwojowe obu regionów sektora turystycznego, utworzono bazê danych wspólnego potencjaa³ychednich Przedsiêbiorstwolskiitwy bêdocz±tkiem platformy wspó³pracy. Obaj partnerzysatysfakcjonowanisi±gniêtych rezultatów projektuspólnie planuj± kolejne dzia³ania maj±ce dalsz± integracjê MiSP sektora turystycznego. Wszystkie osoby zainteresowane wspó³pracamach klastra turystycznego zapraszamy do odwiedzenia powsta³ejamach projektu strony internetowej: „Podwy¿szenie jako¶ci us³ugategoryzacja kwatery wiejskiej szans± trwaiejsca pracy obszarach wiejskich” Projekt finansowany ze ¶rodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoniem 30 marca Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zakoñczyealizacjê projektu „Podwy¿szenie jako¶ci us³ugategoryzacja kwatery wiejskiej szans± trwaiejsca pracy obszarach wiejskich” finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoamach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzkiamach projektu zostaorganizowane szkolenia dla 20 kwaterodawców, których celem byrzygotowanie kwater podem spe³nienia niezbêdnych obecnie wymogów: prawnych, sanitarnych oraz kategoryzacyjnych. Po szkoleniach beneficjenci projektu skorzystaliwoich kwaterachieodp³atnego doradztwa specjalistów oraz nieodp³atnie skategoryzowli kwaterytrzymali rekomendacjê oraz logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go¶cinne co otwiera drogê do szerszej promocji kwater. Szkolenia obejmowazêeoretycznajêcia praktyczneym dwa wyjazdy studyjne po czê¶ci po³udniowejó³nocnej Suwalszczyzny, aby kwaterodawcy mogli lepiej poznaæ nawzajem ró¿ne rodzaje kwatertrakcje naszego regionudzie¿owy obóz rowerowyniach 21 czerwca grupadzie Suwalszczyznyrodzieñszczyzny wrazpiekunami uczestniczydzie¿owym obozie rowerowym, zorganizowanym przez Suwalsk± Izbê Rolniczo-Turystycznamach projektu INTERREG IIIA/TACIS CBC pn„Postawmy nadzie rozwój kontaktówdziespó³pracy nauczycielinimatorów. Przed wyruszeniemrasêdzieia³orusi zaprezentowa polskich szko³ach partnerskich Grodzieñszczyznê trochê historii, kultury, mnogoabytków. Duainteresowanie wzbudzirezentacja kole¿anki Katsiaryny wie¶ bia³oruskaotografiiespole szkó³ nr³odzie¿ obejrzarzedstawienie „Za¶lubiny Jaæwieskie Nastêpnie cztery grupy ruszy trasê zobaczyæ staredkryæ nowe Zak±tki Suwalszczyzny…Je¼dzili¶ rowerami po pó³nocnej czê¶ci Suwalszczyzny. Krajobraz przypominaj±cy podgórski, pogoda nie zawsze sprzyjaj±ca, aleiechywarzy nie znikatmosfera bya 2000asza sytuacja całkowicie