Noclegi Augustow Masc Kasztanowa

Noclegi Augustow Masc Kasztanowa

Do zera założenia roboty wzorowo reżyser znów opiekujący się jeśli dla których zostawołanealne Zebranie Członkbraduje według uchwalonego przez siebie porzÄ dku obradarzwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członko najmniej razoku kalendarzowymerminie do 30 czerwcaalne Zebranie Członkprawozdawczo Wyborcze coata miejscu, terminieorzÄ dku Walnego Zebrania Członkarzowiadamia Członk formie pisemnej co najmniejni przed terminem Walnego Zebrania przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania następuje po 30 minutachym samym miejscu. Dla ważności podejmowanych uchwa nie jest wymagana obecno połowy członk0. Obrady Walnego Zebrania Członkrowadzi przewodniczÄ cy, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Obrady Walnego Zebrania Członkrotokołuje sekretarz, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Protok podpisany przez przewodniczÄ cego obradekretarza przyjmowany jest kolejnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członk1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkale) uchwalenie Statutuokonywanie jego zmianybieranie przewodniczÄ cegoekretarza Walnego Zebrania Członk) wybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym Prezesa AOTybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym pozostałych członkładz AOTodejmowanie uchwaprawie udzielenia absolutorium ZarzÄ dowi wniosek Komisji Rewizyjnejozpatrywanie sprawozdaziałalności ZarzÄ duomisji Rewizyjnejstalenie wysokości składek członkowskichchwalenie preliminarza dochod wydatkOTodejmowanie uchwa zatwierdzajÄ cych regulaminy pracy ZarzÄ duomisji Rewizyjnejchwalenie rocznego programu działania AOTodejmowanie uchwarzystÄ pieniuystÄ pieniurganizacjitórych mowa oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacjiodejmowanie uchwaprawie mienia AOT, gdy przekracza to zakres zwykłego zarzÄ duodejmowanie uchwa rozwiÄ zaniu AOTrzeznaczeniu jego majÄ tkuieudzielenie ZarzÄ dowi AOT absolutorium jestnoznacznedwołaniem ZarzÄ du. Odwołany Zarzełni swoje obowiÄ zki do czasu powołania nowego ZarzÄ dualne Zebranie Członka obowiÄ zek dokona wyboru nowego ZarzÄ du AOTiÄ gu kolejnych 30 dni ZARZOT§22. Zarzieruje całokształtem działalności AOT, zgodniechwał Walnego Zebrania Członkeprezentuje je zewnÄ trzonosi odpowiedzialno przed Walnym Zebraniem Członkkład ZarzÄ du AOT wchodzrezeswóch Wiceprezes) Skarbnikekretarzarzonstytuuje si pierwszym posiedzeniu po wyborach§23. Do zarzÄ du AOT nale) zwoływanierzygotowywanie porzÄ dku obrad Walnego Zebrania Członk) realizacja uchwa Walnego Zebrania Członk) zwykarzieniem AOTodejmowanie uchwaprawie przyjmowania nowych członk) podejmowanie uchwaprawie wygaśnięcia lub pozbawienia członkostwa AOTyłanianierodze konkursu pracownikiura AOTelegowanie przedstawicieli AOT do innych instytucjirganizacjiealizacja nie zastrzeżonych do wy cznej kompetencji innych organOTarzdpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członk Komisjomściwych warunkziałania§24. Posiedzenia ZarzÄ du zwoływanerzez Prezesa AOTiar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz kwarta Dla ważności uchwaarzÄ du niezbędna jest obecno co najmniej połowy jego składuwykiększos. Zasady działania ZarzÄ du określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie CzłonkOMISJA REWIZYJNA §25. Komisja Rewizyjna jest organem AOT powołanym do sprawowania kontroli nad działalności ZarzÄ du AOTomisja Rewizyjna dzia składziesobowym. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczÄ cego Komisji§26 Do dziaomisji Rewizyjnej nale szczególnościrzygotowanie wnioskudzielenie nieudzielenie absolutorium ZarzÄ dowi po uprzednim zapoznaniu si ze sprawozdaniem ZarzÄ duykonania preliminarza dochod wydatkOTontrola zgodności dziarganOT ze Statutem AOTchwał Walnego Zebrania Członk) kontrola wykonania budżetu przez Zarz7. Uchwaomisji Rewizyjnej podejmowanesowaniu jawnym, zwyk większościsrzy obecności co najmniej dwóch członkomisji. podstawie uchwaełnego składu Komisja Rewizyjna moodejmowa uchwasowaniu tajnymomisja Rewizyjna dziaa podstawie uchwalonego regulaminu przez Walne Zebranie CzłonkNNE KOMISJE STA DORAŹNE§28 Walne Zebranie Członkoowonne Komisje sta doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie›ciśle określonych przez Walne Zebranie Członkzynności lub §29. Komisje działaj podstawie uchwalonych przez siebie regulaminIURO AOT§30eluściwego wykonywania przez ZarzOT tworzy si Biuro AOTegulamin organizacyjny Biura AOT uchwala ZarzOT§31. Zasady wynagradzania pracownikiura AOT ustala ZarzOTrezes ZarzÄ du AOT wykonuje czynności pracodawcytosunku do pracownikiura AOT. MAJĄTEKOSPODARKA FINANSOWA AOT §32. MajÄ tek AOT stanowi nieruchomości, ruchomościundusze§33ł powstania majÄ tku AOT) składki członkowskiearowizny, spadkiapisyochodyajÄ tku AOTodki pomocowepływyfiarności publicznejotacjeochodyłasnej działalności statutowejochodyziałalności gospodarczejOT prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo zgodniebowiÄ zujÄ cymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest ZarzOTospodarka finansowa AOT prowadzona jestparciureliminarz dochod wydatkchwalony przez Walne Zebranie Członk4. ZarzOT mookona zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwarzez Walne Zebranie CzłonkOTświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty mocy, których AOT zaciÄ ga zobowiÄ zania materialne wobec osrzecich, musz zawiera podpisy dwóch członkarzÄ duym Prezesa lub Wiceprezesa ZarzÄ du. ZMIANA STATUTU ROZWIĄZANIE AOT §35. RozwiÄ zanie AOT wymaga uchwaalnego Zebrania Członkodjętej większościłossowaniu tajnymbecności co najmniej połowy członkprawnionych dosowaniamiana Statutu wymaga uchwaalnego Zgromadzenia Członkodjętej większościłosrzy obecności przynajmniej połowy członkOT uprawnionych dosowaniaodejmujchwaozwiÄ zaniu AOT Walne Zebranie Członkkreśla sposrzeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majÄ tku AOTchwa sprawie zmiany StatutuozwiÄ zania AOT podlegaj zgłoszeniuowi prowadzÄ cemu rejestr AOT celem dokonania stosownych wpisprawach dotyczÄ cych rozwiÄ zaniaikwidacji AOT, nieuregulowanychtatucie, maj zastosowanie odpowiednie przepisy rozdzia ustawyniawietnia 1989rawotowarzyszeniach Augustowska Organizacja Turystyczna powsta listopada 2003 roku, skupia samorzÄ dyrzedsiębiorcranurystycznej. Więcej. Domki letniskowe domki kempingowe. domki Augustów Adres domków: Augustów, Ostry Róg Telefon: 605 339 Cena noclegu: od 30 do 50stnieje mo¿liwoabrania psa. Augustów jest widoczny po drugiej stronie jeziora Bardzo dobre miejsce doieliomki Augustów Adres domków: Augustów, Wojciech 4a Telefon: 693 780 Cena noclegu: od 50 do 50oskonaokalizacja.Idealne miejsce wypoczynekodzinomku jest kuchniae³ni wyposa¿³azienka, jeden pokójiejsc noclegowych domki Augustów Adres domków: Augustów, Ostry Róg Telefon: 602 109 Cena noclegu: odo 350 domku, perterze usytuowane dwie sypialniesobowe salonuchniazienka pietrze do dyspozycjiu go¶ci znajduje sie duypialnia domki Augustów Adres domków: Augustów, Stanis³awa Staszicaelefon 643 33 611 Cena noclegu: od 35 do 45omki Augustów Adres domków: Augustów, Zarzecze Telefon: 500 858 Cena noclegu: od 30 do 300d rzeki Netty 150d plaiejskiejodnego wyci±gu narciarskiego 800d centrum Augustowam od Doliny Rospudy. Dookoomki Augustów Adres domków: Augustów, Sucharskiegoelefon 643 41 273 Cena noclegu: od 25 do 40awiarnia pona jestdlegi 50 metrów od domkuawiarni serwowanebiady domowe, sma¿one ryby, napojedycze, oraz wypo¿yczalnia domki Augustów Adres domków: Augustów, Bia³obrzegi 28A Telefon 644 85 643 Cena noclegu: od 30 do 35 km doajno, 3km do stadniny konim do Augustowa Wszystkoiêknej okolicy Pojezierza Suwalsko domki Augustów Adres domków: Augustów, Zarzecze 27a Telefon: 607 914 08 Cena