Tanie Noclegi Pom Augustów

Tanie Noclegi Pom Augustów

Niestety, twórcy nie znowu musimy zarabiać, krucjata przeciw też niedoszłą Dragun, jego zastępcą Czerniawski, zaś sekretarzem Prezydium Józef Jarzynowski. Dragun pełnił swą funkcję przez lat jedenaście, do 22 kwietnia 1961 roku; odszedł wówczas emeryturę. Następcami jego byli: Piotr Mikłaszewicz Aleksander Oniszczuktanisław Wnuk. Stanowiska zastępców przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowejiżycku zajmowali kolejno od 1952 roku: Hankiewicz, Kazimierz Wróblewski, Chrostowskio grudnia 1973 roku Leon Żurniutycznia 1973 roku nastąpiła reforma administracji państwowej. Giżycko stało się siedzibą jednejzterech gmin powiatu gminy Giżycko, której naczelnikiem był Włodzimierz Marczewskiyniku dalszych zmian organizacyjnych kompetencje uchwałodawcze, koordynacyjneontrolne przeszłyęce powiatowej rady narodowejej prezydium, zaś organem wykonawczymarządzającym stał się naczelnik powiatu. uroczystej sesji Powiatowej Rady Narodowejiżycku 15 grudnia 1973 roku wybrano jej prezydium, czele którego stanąłekretarz Komitetu Powiatowego PZPR, Henryk Panek. Naczelnikiem powiatu został dotychczasowy przewodniczący PPRN, Stanisław Wnuk, zaś jego zastępcami Berentowicztanisław Chodunajyniku reformy podziału administracyjnego kraju, która nastąpiła1 czerwca 1975 roku, powiat giżycki zlikwidowano. Giżyckie weszłokład województwa suwalskiego.Stanowiska burmistrzówastępnie przewodniczących Prezydium Miejskiej Rady Narodowej piastowali kolejno: Mieczaniec Muraszew Krajewski Netko- wska Szyłejko Piotr Kamiński Ryszard Wróblewski Zenon Czarnecki Chrostowski Ostatnim przewodniczącymo reorganizacji administracji pierwszym naczelnikiem miasta był Jarosław Żagiel, zastępcą naczelnika Wiktor Tworogal, zaś odzerwca 1975 roku Berentowicz, która odutego 1978 roku objęła stanowisko naczelnika. Od września 1979 roku zastępcą był Lemecha.Niektórzy przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowejrezydium Miejskiej Rady Narodowej zapisali się szczególnieamięci mieszkańców. Dragun nie tylko najdłużej pełnił władzę, ale również był dobrym gospodarzem powiatu oraz zaangażowanym działaczem gospodarczympołecznym. okres jego kadencji przypada początek budownictwa mieszkaniowegorzemysłowegoiżycku. Po przejściu emeryturę nadal służył miastu swym bogatym doświadczeniem. Przez kilka następnych lat pełnił funkcję dochodzącego członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Aleksander Oniszczuk przybył do Giżycka jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczejlsztynie Giżycku zdobywał wiedzę praktycznąoświadczenie. Był początkowo agronomem, praco¬wałydziale rolnictwa PPRN, pozostawał stanowisku sekretarza Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych, sekretarza rolnego Komitetu Powiatowego PZPR. Jako przewodniczący Prezydium przyczynił się nie tylko do rozwoju rolnictwawczesnym powiecie/ aleo urbanizacji Giżycka, do podniesienia poziomu bazy turystycznej. Różne szczeble hierarchii administracyjnej przeszedł przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Chrostowski. Pełnił kolejno funkcje sekretarzaiceprzewodniczącego PPRN. Cieszył sięiżycku dużym autorytetemdministracji państwowej byli zasłużeni również inni ludzie, którzyoświęceniemaangażowaniem przepracowali ponad ćwierć wieku.Należeli do nich: Bronisława Biwejnis, Paweł Cichosz, Gilewska, Glińska, Zygfryd Grycewicz, Henryk Januszkiewicz, Józef Kamieniecki, Koleśnik, Bazyli Konstantynowicz, Aleksander Krakowski, Władysław Krutul, Zdzisław Kuliś, Henryk Nowik, Henryka Stankiewicz, Staszczyk, Mikołaj Wasiuczonek, Wacław Zakrzewski, Aleksander Żukowski. emeryturę lub do innej pracy przeszli równie zasłużeni: Mieczysław Bojaruniec, Zygmunt Domagalski, Eustachy Gryniewicz, Franciszka Krasodomska, Bronisław Marcinkiewicz, Mocias, Przyjemska, Stanisław Sankowski, Szejna, Szmigiero. Wśród zasłużonych dla Giżycka osób wymienić należy również Mieczysława Cwikiika, dyrektora Okręgowego Zarządu Wodnego. Przyczynił się on do modernizacji gospodarki wodnej. Był inicjatorem budowyzynie społecznym giżyckiego mola. Do organizatorównicjatorów czynów społecznych należał również Stanisław Jurewicz, długoletni dyrektor Miejskiego Zarządu Budownictwa Miejskiegopołeczny pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPRiżycku. Giżycko zawdzięcza mu między innymi modernizację wielu budynkówch piękną elewację. Działaczem dużej miary był ks. Władysław Dadas, od 1955 roku proboszczziekaniżycku, założycielktywista Komisji Księży przy ZBoWiD, przewo¬dniczący Komisji Duchownychwieckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodulsztynie. Miało Giżycko wśród swych mieszkańców weteranów ruchu robotniczego. Należeli do nich Napieracz, aktywny członek Komunistycznej Partii Francji, po powrocie do kraju949 roku działaczka partyjnapołeczna, oraz Michał Karczewskiatach 1934 członek Komunistycznej Partii Polski. Pracował onakładzie Energetycznymiżycku. Znani byliieście uczestnicy bitwy pod Lenino Stanisław Mazuracław Akuszkin; ostatniymienionych uczestniczył teżzturmie Berlin. Do działaczy, którzy okresowo przebywaliiżyckuasłużyli się dla jego rozwoju, należeli także: płk Aleksander Kłos, organizator państwowych gospodarstw rolnych, uprzednio dyrektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Po odejściuiżycka został dyrektorem Iławskiej Wytwórni Części Samochodowych. Zapisał sięamięci mieszkańców Giżycka Artur Wiśnicz, żołnierz Armii Ludowej, dyrektor Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych, późniejszy attache wojskowy przy ambasadzie polskiejudapeszcie. Giżycku wiele uwagi poświęcił Bułhak, słynny fotografik, twórca fotografiki polskiej, autor pracodręczników estetykiechniki fotografii, krajoznawstwa, redaktor almanachów, inicjator badań historycznych dotyczących fotografii. Po wojnie wykonał około tysiąca zdjęć zniszczeńdbudowy Warszawy oraz około dwóch tysięcy zdjęćiem zachodnich. Zmarłiżyckuutego 1950 roku. Znaną postacią był również Henryk Panas, pisarz, laureat wielu nagród literackichatach pięćdziesiątych kierownik szkoły podstawowejamionkach. Związaneozwojem krajuegionu przemiany towarzyszyłyiżyckiemu sądownictwu. Sądy Okręgowyrodzkiiżycku działały do roku 1950. Od 1949 roku prezesem Sądu Okręgowego był Władysław Szerer, następnie Włodzimierz Nadolski. Zmieniali się prokuratorzy Sądu Okręgowego. Od 1949 roku był prokuratorem Andrzej Mieczysław jego następcą Eugeniusz Bezdzieckiamięci pracowników giżyckiego sądownictwa pozostał zastępca prokuratora Sądu Okręgowego, Kazimierz Wacław Zajączkowski. Po reformie sądownictwa zajmował on przez ponad dwadzieścia lat stanowisko wiceprokuratora wojewódzkiegolsztynie. Pod koniec roku 1950 przeprowadzono reformę sądownictwa. Sąd Okręgowyiżycku przekształconoąd Powiatowy, który przejął również agendy zlikwidowanego Sądu Grodzkiego. Prezesem Sądu Powiatowego został Aleksander Macedoński, jego następcą był Wiktor Białoszewskióźniejszych latach adwokatiżycku. Do 1952 roku funkcję zastępcy prezesa pełnił Ryszard Zdziarski, który również przeszedł do pracydwokaturze954 roku prezesem Sądu Powiatowego został Wacław Koleśnik. Wiceprezesami byli kolejno: Farbiszewska, Stanisław Rakowskian Wierzbicki. Od chwili powstania Sąd Powiatowy miał wydział dla nieletnich, który rozpoznawał sprawy karne nieletnichilku okolicznych powiatówatach 1955 przewodniczącym wydziału dla nieletnich był Stanisław Rakowski,