Tanie Kwatery W Augustowie

Tanie Kwatery W Augustowie

Serdecznie dosyć i bardzo istotne to by grecji czy scen znanego kurortu nad Kanałem La Manche, które przyciąga luksusem, piękną plażąyścigami konnymi, chociaż leżyormandii traktowane jest jako plaża Paryża. Znaneilmu Leloucheobietaężczyzna Degustacja Calwadosu. trasie przejazdu do Paryża ciepła kolacjaest. typu Flunch. Przejazd do Hotelu sieci BALLADINS. Pokojesobowerysznicemc. NoclegZIEŃ Śniadanie francuskie. Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do miasta. Piesze zwiedzanie Paryża: Wieża Eiffelrzejazd metrem do centrum, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi, Plac Vendome, Kolumna Austerlitz, Hotel Ritz, Opera Garnier Paryska czas wolny zakupy przy Rue Rivoli Ogrodach Tuilleries. Ciepła kolacjaufeteria Rivoli. Wyjazdrogę powrotną do Polski. Przejazd przez Francję, BelgięZIEŃ Przejazd przez Belgię, Niemcy do Polski. .15 Powrót do miejsca wyjazdu. WAŻNE INFORMACJE: Cena od osobył Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUXlimatyzacją, barkiem, video, wcoclegówniadańiepłych kolacji, przewodników po Paryżu, Normandii, Bretanii, ubezpieczenie NNWiKL, opiekę pilota. Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Karnet Muzealnyaryżu 49 euro, Wieża Eiffel3 euro, słuchawki 12 euro, statek po Sekwanieuro, wstęp do Memoriałuuro, degustacja Calvadosuuro, wstęp do Mont Saint-Micheluro, bilet do METRAuro. UWAGA! osoby, które nie ukończyły 26 roku życia Karnet Muzealnyaryżu GRATIS. Do ubezpieczenia prosimyodanie nast. danych: nazwisko, imię, nr PESEL, adres zamieszkania wrazodem pocztowym, seriar dokumentu podróży Płatności: Zaliczka przy zgłoszeniu 600 zł/osoba, pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Zapisytanisławy Dramińskiej tel.607169346 2920880. Oferta Tui Polandowej Soli tylkoaszym biurze, oferta lato 2014, rabatyorzystne bonusy zadzwoñ szczegó8 97 wycieczki zagraniczne. Nasze autokary maja licencjê wyjazdy zagraniczne, wiêc mo¿emy zabraæ Pañstwa tam, gdzie Pañstwo zawsze sobie marzyli pojechaærupie, nie tylko wg programów jakie proponujemy, aleed³ugsnych pomys³ów. Sprawdzonymi wysokopok³adowymi autokarami mo¿ecie Pañstwo wyruszyæ ze swoj± grup by poznaæ co maj± do zaoferowania nasiiedzi±siedzi naszychiadów. Zapraszamy kilkudniowe wycieczkii³ym towarzystwie, pod fachow± opiek piêknych krajobrazach wypoczynek po³±czony ze zwiedzaniem pewno bêdzie pe³ny pozytywnych emocjira¿eñ. Zapraszamyamia ten szlak Jak równie¿ zachêcamy do zapoznania siêfert± naszych zaprzyja¼nionych Touroperatorów. Dla Pañstwa sprawdzamy ich ofertêtaramy siê poleciæ te najlepszej jako¶ci. Zapraszamy! PRAGA ZE SKALNYM MIASTEMrogramie: Wyjazdolski do najwiêkszegozechach TEPLICKO-ADRSPASSKIEGO skalnego miasta godzinny spacer po bajkowym ¶wiecie fantastycznych form skalnychód wie¶cianakiêgaj±cych 100aszt spotkamy tworyryginalnych kszta³tachn. Kochankowie, Starostataro¶cinawa Cukru, Skalny Zamek, Je¿ ¯abie, Bli¼niêta. turystów czekaj± te¿ atrakcje wodne: Ma Wielki Wodospad czy te¶ródskalne Adrspasskie Jeziorko. PRAGA, klasztor Strahovie, Praska HRADCZANY katedraitaaplicac³awa krypta królewsk srebrnym grobowcem Nepomucena, ³ac Królewskialdys³awowskmponuj±cym sklepieniem, Je¼dzieckie Schody, Kancelari± Czeskkrzydle Ludwikata Uliczka malowniczy zau³ekVI wiecznymi miniaturowymi domkami straamkowej, Mala Strana barokowa dzielnica, ko¶ció³ Matki Boskiej Zwyciêskiejraskim Jezulatkiem, Most Karolaspania³ymi barokowymi rze¼bami. Czas wolny. Wieczorem wyjazd tereny Wystawowe, pokaz Krizikowych Fontann spektakl ¦wiatiêk. STARE MIASTO, Rynek Starego Miasta Ratuszstronomicznym ruchomym zegarem ORLOJ, pomnik Husa, ko¶ció³ Wniebowziêcia Matki Boskiej pod Tynem, Kupiecki dwór chroni±cy przybywaj±cych do ¶redniowiecznej Pragi kupców, ko¶cióakuba barokow± fasad spacer Celetn jednajstarszychradze do Prasnej brany, Obecni dum wspaniaecesyjny obiekt projektualsanka.Polivky. Dom pod Czarn± Madonnrodze powrotnej zwiedzanie Kutnej Hory. Cena odsoby: do ustaleniaamiiurze, zale¿ od indywidualnych sugestii do programu, standardu zakwaterowaniaktualizacji cen. Cena zawiera transport klimatyzowanym autokaremarkiem, toalet DVDonitoryoclegi wy¿ywienie ubezpieczenia NWL opiekê pilota przewodnika po Pradze realizacjê programu bilety wstêpów Skalne Miasto, katedraita, Kri¿ikove fontanny, Praska lub ko¶cióiko³ Malej Stranie. WYCIECZKA NA WYSPÊ TROPIKALN NIEMCYNIOWA Las tropikalnykitne morze, lagunyiaszczyste plaapraszaj± do wypoczynku. Egzotyczne parkigrodyrchideami to doznania dla wszystkich zmys³ówropikalnej wiosce mo¿ zobaczyæ domki typowe dla Tajlandii, Bali, Borneo, Polinezji, Amazoniiongo. Idealny klimat panuj±cy tu przez caok gwarantuje ¶wietne samopoczucie. Polecamy Show Wieczorne najczê¶ciej okoodziny 20 Powrót do domu wyjazdodzinach rannych przejazd oko godziny wej¶cie teren rekreacyjny Tropikalna Wyspa ca³odzienny pobyt. Cena odsoby: do ustaleniaamiiurze, zale¿ od indywidualnych sugestii do programu, standardu zakwaterowaniaktualizacji cen. Cena zawiera przejazd autokarem wysokopok³adowymlimatyzacj toalet barkiem, DVD Autokar posiada Licencjê Unijn± wykonywanie miêdzynarodowego przewozu osób ubezpieczenie KLW czas trwanie wycieczki wstêp wyspê opieka pilota grupy. WILNO TROKINI Przejazdoclegiem tranzytowymensjonacie ponymuszczy Augustowskiej nad brzegiem jeziora Pomorze, OBIADOKOLACJA, NOCLEG, po ¶niadaniu wyjazd do Wilna. Zwiedzanie miasta. Wileñskie ko¶ciotórerawdziwymi per³ architektury sakralnej jakiadectwem chrystianizacji Litwypoce Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Katedratanis³awa, Ko¶cióeresyaplic± Matki Boskiej Ostrobramskiej, Ko¶cióiotraawo¶ciónny. Uniwersytet Wileñski, Zamek Wileñski, Góra Zamkowa. Cmentarz Rossie, Muzeum Adama Mickiewicza. Cerkiewucha jednaajpiêkniejszych cerkwiilnie. Wyjazd do Trok dawnej stolicy Litwy. Zwiedzanie Zamku Wyspie ulubionej rezydencji Wielkiego Ksiêcia Witolda. Zwiedzanie Trockiej Starówki, pozostai po Klasztorze Bernardynów¦wi±tynia Karaimów. Powrót do Wilna. Wzgórze Trzech Krzystatnie spojrzenie panoramê starówki wileñskiejó¼nych godzinach wieczornych powrót do Polski. Przejazdoclegiem tranzytowym. Cena odsoby: do ustaleniaamiiurze, zale¿ od indywidualnych sugestii do programu, standardu zakwaterowaniaktualizacji cen¦wiadczenia przejazd komfortowym autokaremocleg tranzytowyoclegiilnieiadania obiadokolacje opieka pilota przewodnicyownie, Wilnie, Trokach bilety wstêpu ubezpieczenie KLNW. KOTLINADZKAyjazdem do Praginirogramie: Bazylikaambierzycach, Kar³ów, przej¶cie tras± najwy¿szy szczyt Gór Sto³owych Szczeliniec Wielki 919pm. który od by³ celem wypraw turystycznych. Przejazd do Pragiodzinach przedpo³udniowych miarê mo¿liwo¶ci czasowych, zwiedzanie barokowy klasztor Norbertanów Strachowieanorama miastagrodów klasztornych ³ac Czerninów jednaajwiêkszych barokowych rezydencjiuropie ¦rodkowej sanktuarium MB Loretañskiej najwa¿niejsze sanktuarium maryjneradzeodz. 12 uroczysta zmiana warty reprezentacyjnym dziedziñcu zamkowym katedraita najokazalsza gotycka ¶wi±tyniauropie ¦rodkowej zamek królewski stara czêozbudowanazasach Jagiellonów, romañska bazylikaerzego Matrana dzielnica barokowych ³aców, mieszcz±cych obecnie ambasadyalowniczych ogrodów ko¶cióiko³ najokazalsza barokowa ¶wi±tyniazechach ko¶ciólasztor Kawalerów Maltañskich, wyspa Kampa ponatóp Mostu Karola Most Karola najs³ynniejszy ¶redniowieczny mosturopiealeri± barokowych pomników Klementinum wielki zespó³ dawnego kolegium jezuitów, obecnie Biblioteka Narodowa Rynek Starego Miastakaza³ym Ratuszem³ynnym zegarem astronomicznym, pomnik Husa gotycki ko¶ció³ NMP przed Tynem Plac Wac³awa serce wspó³czesnej Pragi. Przejazd dotego Stoku