Tanie Kwatery W Augustowie

Tanie Kwatery W Augustowie

Serdecznie dosyć i bardzo istotne to by grecji czy scen Koz³owskiuwaawody wêdkarskie zostao³±czonearsztatami podsumowuj±cymi, bêd±cymi dalszym etapem badañonsultacjiodowisku wêdkarzy prowadzonychamach projekturakcie zawodówarsztatów zostarzeprowadzonan. dodatkowa ankietyzacja dotycz±ca wypracowania standardów ³owiskawatery wêdkarskiej. Zawody wêdkarskie zostaakoñczone poczêstunkiem oraz rozlosowaniem nagródo¶ród osób, które wype³ninkietyianowicie: silnika elektrycznego do ³odzio³owrotkówêdek orazêdkarskie pobyty weekendowe Suwalszczy¼nie. Lista nagrodzonych: Wyniki badañ ankietowych. Szanowni Pañstwo, Badania ankietowe przeprowadzane zosta ramach programu INTERREG IIIBód wêdkarzy kilku krajów granicz±cychorzem Ba³tyckimym terenie Polski. Przedstawicielami strony polskiej zaanga¿owanymirzeprowadzenie ankietyzacjiealizacjê projektuAN 2000 Sustainable management of angling tourismrziejskiugustowie, ulaja 60-300 Augustów, tel 6434210, fax 6434211ail: [email protected] Polski Zwi±zek Wêdkarski, Gospodarstwo Rybackieuwa³kach, ulonopnickiej 10-400 Suwa³kiail: [email protected] Ostateczny termin zamkniêcia badañ analiz danych Po¶ród osób ankietowanych zostaozlosowaneostaci: silnika elektrycznego do ³odzi, ko³owrotków, wêdek orazêdkarskich pobytów weekendowych Suwalszczy¼nieybranym terminie. Dziêkujemy Pañstwu za ¿yczliwo po¶wiêcony czas! Seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimêniach 26 lipca 2007odku „SZELMENTeleniewa odbyiêniowe seminarium podsumowuj±ce projekt „Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Wziêliim udzia³ polscyia³oruscy przedstawicieledz regionalnychentralnych, organizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki. Po otwarciu seminarium przez Pani± Prezes El¿bietê Niedziejkoana Jana Kamiñskiego Marsza³ Województwa Podlaskiego oraz Michaia¿ury Dyrektora Departamentu Kultury Sportuurystykirodnie, nast±pirezentacja efektów projektu „Rozruszajmy zimêolejno¶ci zabras Pan Marsza³ek, który przedstawi³ plany rozwoju turystyki zimowejojewództwie podlaskim szczególno¶ci nowo budowanego Wojewódzkiegoodka Sportuekreacji „SZELMENT” Górze Jesionowej, który znacz±co poprawi dostêp do form zimowej turystyki aktywnejprawiania sportów zimowychegionie. Pan Marsza³ek podkre¶³ fakt¶rodek jako nowoczesne centrum turystyki aktywnejportów zimowych wyjdzie naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wymagaj±cych turystówalszej kolejno¶ci prezentowane byolejne prezentacjeo¿liwo¶ciormy rozwoju turystykiekreacji zimowej Grodzieñszczy¼nie /partner bia³oruskiasoby Suwalszczyzny dla rozwoju turystyki zimowejorejszorezentacja kompleksowego planu modelowych rozwi±zañ dla rozwoju turystykiekreacji zimowej terenie gminy Wi¿ajny: Strategia marketingowandrejuk/ zakoñczenie pierwszego dnia seminarium uczestnicy zwiedzili nowopowstaj±ce Sportów Zimowych „SZELMENTrugim dniu seminarium odbyiê wizyta studyjnaerenieapoznanie siêotencja³em turystycznym Suwalszczyzny, odwiedzono potencjalne miejsca rozwoju rekreacjiurystyki zimowej, kwatery agroturystyczne, hotelenne obiekty noclegowe. Rozruszajmy zimê Warsztaty Suwalszczy¼nieniach 26 marca 2007 roku odbyiêniowe warsztaty Suwalszczy¼niedzia³em polskichia³oruskich przedstawicieli samorz±dówrganizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki, które zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC„Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Celem spotkania byapoznanie go¶ciia³orusiotencja³em turystycznym miastegionu Suwalszczyzny, nie tylko podem turystyki zimowejierwszym dniu uczestnicy warsztatów zapoznali siêfert± turystyczn± Wigierskiego Parku Narodowegouwalskiego Parku Krajobrazowegoym kwater agroturystycznychym samym dniu¶rodku „SZELMENT” ponym nad jeziorem Szelment Wielki, odbyiê spotkanierzedstawicielem Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiegosobie Katarzyny Zajkowskiej Dyrektora Departamentu Kultury Edukacji Sportuurystyki, która zapoznaebranychnwestycjsn± Samorz±du Województwa Podlaskiego budow± Wojewódzkiegoodka Sportuekreacji dofinansowan± przez Uniê Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoamach ZPORR. Inwestycja ta przyczyniæ siê do wydnia sezonu turystycznegoym samym uzupe³nienia braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej do uprawiania zimowej turystyki aktywnej polskim biegunie zimna. Koncepcja budowy centrum jest pok³osiem badañ nad mo¿liwo¶ciami rozwoju narciarstwa Suwalszczy¼nie prowadzonychatach 2003 przez Suwalsk± Izbê Rolniczo-Turystyczn które po analiziezniesieñ, wskazaa dogodne warunki dla rozwoju tej dyscypliny sportu, szczególnie Górze Jesionowejórze Mariankarugim dniu warsztatówrakcie spotkania terenieodkaACAowspudzie miaiejsce podpisanie porozumieniaiêdzynarodowej transgranicznej wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Suwalskimejonem Grodzieñskim. Kontynuujrezentacjê regionu grupa udaiê do Augustowa, gdzie odwiedzientrum Informacji Turystycznej, zapoznaiêfert± hotelu „WARSZAWAotelu „WOJCIECH” jak równieowymi inwestycjami powsta³ymi terenie miasta. zakoñczenie wizyty Suwalszczy¼nie uczestnicy udali siê graniczn¶luzê Kurzyniecniach 26 lipca odbêdzie siê seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimê Rozruszajmy zimêniach 11 grudnia 2006 roku 30 osobowa grupa polskich przedsiêbiorców turystycznych, przedstawicieli samorz±dówrganizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki wziêdziaarsztatachrodnie, które zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowejrogramie przewidziana bynaliza potencjalnej turystyki ze szczególnym uwzglêdnieniem jej form zimowychozwoju turystyki transgranicznejtrefie kanaugustowskiego, do¶wiadczeñ bia³oruskich oraz spotkaniarzedstawicielami strony bia³oruskiejizytyerenie. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali siêfert± hotelu „Turist” jak równieotencja³em turystycznym miasta Grodna, zwiedzali: Bazylikê Katedralnranciszka Ksawerego, synagogê, Staryowy Zamek, Muzeumomnikopiersiem Elizy Orzeszkowej, teatr miejski, cerkiew Ko, ko¶ció³ Bernardynów, klasztor Franciszkanów, plac „Sowietskaja Ploszczado¶ció³ Brygidek. Nastêpnie odbyiê spotkaniea³acu Lodowym Sportu, gdzie zostarzedstawiona ofertaodkaym dniu uczestnicy zapoznali siê równiefert± aqua parkuedynymrodnie prywatnym hotelem „Siemaszkorugim dniu warsztatówali konferencyjnej hotelu „Grodno” odbyiê spotkanieia³oruskimi przedstawicielami samorz±duirmami turystycznymi. Podczas dyskusji temat obecnychlanowanychrzyszi form rozwoju turystyki zimowej podkre¶lano potrzebê otwarcia przej¶cia granicznegoipszczanach oraztwienia uzyskiwania wizrocedury przekraczania granicy, którewi³yby ruch turystyczny granicy polsko-bia³oruskiej. Strona bia³oruska plany zbudowania stoku narciarskiego oraz wykorzystania drogi biegn±cej wzdanaugustowskiego jako ¶cie¿ki narciarskiejrasy kuligów. Po spotkaniach polscyia³oruscy uczestnicy zwiedzili bia³orusk± czêanaugustowskiego ³acwecku oraz stra¿nicê Wojsk Granicznych. Efektem warsztatów „Rozruszajmy zimêrodnie byapoznanie siêo¿liwo¶ciami turystycznymi Grodzieñszczyzny oraz nawi±zanie wspó³pracy miêdzy samorz±dami, przedsiêbiorcamirganizacjami turystycznymi. Kontynuacj± dzia³añ bêd± warsztaty pokazuj±ce potencja³ Suwalszczyzny /26 marca br które przyczyni± siê do aktywizacji wspó³pracy transgranicznej przedsiêbiorców, samorz±dów, organizacji lokalnychegionalnychziedzinie rozwoju nowych form turystyki transgranicznej miêdzy Polskia³orusi Postawmy nadzieniach 21 sierpnia 2006 roku, 25 osobowa grupa polskichia³oruskich nauczycielinimatorów pracuj±cych co dzieñ³odzie uczestniczy rowerowych warsztatach fotograficznych po pó³nocnej Suwalszczy¼nie. Byo kolejna impreza rowerowa zorganizowana przez SIRT. Ze strony polskiej udzia³ wziêli przedstawiciele szkó³ partnerskichespozkó³ nr Zespozkó³ nr Suwa³kach, Zespozkó³ im. Gen. Pacaowspudzie oraz Zespozkó³ Techniczno-Rolniczychejnach. Bia³oru¶ reprezentowali to pierwszyolsce program partnerski dla Restauracji, powstał bazie angielskiego pomysłu TasteCard gdzie cieszy się ogromnym sukcesem. Serdecznie zapraszamy Państwa do BUŁGARIA/ZŁOTE PIASKI: 899 zł za bon 10-dniowe WAKACJE ALL INCLUSIVEotelu DETELINAasenem, pełnym wyżywieniemrzejazdem autokarem typu lux, ubezpieczeniempieką rezydentaotelu także polski animator All Inclusive HIT Sprzedaży! Zafunduj sobie bajkowe wakacje Jednoajpiękniejszych miejscuropie, skąpanełońcu wspaniałe plaże Riwierze Morza Czarnego, znanyopularny kurort ZŁOTE PIASKI, morska bryza WARSZAWA/ZALESIE GÓRNE: 119 zł zamiast 240 zł za bon nani dlaspartamencie pod Warszawą. Zrelaksuj się po codziennym szybkim życiuieście! Apartament pod Warszawąni dlas. odpoczywajiszyieleni! bon nani dlaspartamencie pod