Augustow Noclegi Calendar

Augustow Noclegi Calendar

Czasu kobry można życia 3 stał odwiedza ukrytych przed też pod wzglêdem dróghodników lecz równie¿ turystykiekreacji, którejaszym mie¶cie jednak brak.Naprawdê nie mogê zrozumieæ podej¶cia naszychdz do tak wa¿nych spraw jak rozwój turystykipiêkszanie miasta .Radni wykorzystajcie to jeziorko zróbcie promenadê jakie¶cie¿ki rowerowe we¼cie siêoñcu do pracyie zas³aniajcie siêorogamihodnikami!Kasênii dostaniecie jak bêdzieciei± walczyæie tylko piæ kawêzekaæ mannêieba Doszniechynia daje dotacje zagospodarowanie nabrzezeki lub jeziora.Mog± to byæ pog³oski ale warto tym siê zaj wykorzystywaæ Uniê puki mo¿. Nikt minie powieo siê nie op³aca je¿ mamy tak podchodziæ do sprawy to po co robiæ drogi?przecie¿ za rok znowu bêdzie trzeba je poprawiaæakó³ko bez koñca!Nie rzeczy nie mo¿liwychylko ludzie leniwiie patrz±cyrzysz!Wszystko mo¿ zrobiæ, tylko wystarczy chcieææ do tego. Wiele razy zdai sieudziennych miast pytaja siê,Co jest ciekawegorajewie noowiedzcie co im opdopowiedzieæ?Chyba toamy drogihodniki Taka promenadaak zagospodarowane tamte tereny day miastu naprawdê super wizytówkêtedy mo¿ by pochwaliæ siêamyrajewie super promenadê nad starym jeziorkiem gdzie mo¿ podziwiaæ ptactwouper widok tereny pone przy jeziorze oraz panoramê miasta To wszystko jest do zrobienia wystarczy tylko chcieæ to zrobiæie wygadywaæ bzduryie pieniêdzy Jeszcze kilkaw do whsz³owieczku taka ziemia jako nieu¿ytek, to wiele nie kosztuje dzisiejszych czasach pieni±¿ki jednak siê przydaj Je¿ kto¶ uwa taka promenadaakie zagospodarowanie tamtego terenu za nie potrzebne, to takich ludzi Jak pisa³em wcze¶niej sprawêeziorem nie nagiam po tooego mam.Chodzi miizerunek miastaobro ogó nie jednostki. Dziêkujê. ps. Je¿ pope³ni³em jakiedy ortograficzne, to przepraszam tych których to strasznie razi Napisa dodano¶nieo chodzi!Miasto niech wykorzysta to jako wizytówkê miastaoprowadzi ¶cie¿ki rowerowe ,promenadêaka¶ atrakcja dla miasta jestak to jest nic po za bagnem gdzie nikt dojie moapisa mieszkaniec GrajDoodano Karolodobno'po¿egnaiê-grajewoiau¿ nie wchodziæie pisaæ Napisa kyk dodano,brawo tak trzymaj jestemob± nie zwa¿aj to co inni pisz± oni chyba zapomnieli jak to kiedy¶ wygl±day jakoda osoba ¶lisz logiczniehcesz co¶ zrobiæ szkoda ze nie teraz wyborów morze by¶ startowa³ Burmistrza to masz zaliczony mójs Napisa Ala dodanoaszej rzece kompie siê coraz wiêcej ludzi jest cztsta niej rakio napewno ¶wiadczyej czysto¶cirzeciwieñstwie do Bogusz mo¿ wejo pasatopy nadal widoczne .Jestem jak najbardziej za. Napisa Ania dodano Popieram to co napisa³ Nie musi byæ wcale jezioro doieli.Jaka¶cie¿ rowerowaromenada nad jeziorem daje te¿ wiele efektu pozytywnego miastuym momencie jako teren bezteczny zamieraiszczejeystarczy trochê wyobra¼niaanga¿owania ze stronydz miasta. Jeszcze raz popieram Karola. Napisa promenada dodano kyk masz racje.Widzakie komentarze, które mówi± nie prawdê mój temat nie mogê pozostaæ obojêtnyym bardziej je¿ chodziemat który poruszy³em. ps. Dalej uwa¿aszatrakcyjnienie naszego miasta jest czym¶ zbêdnymie potrzebnym Dziêkuje. Napisa dodanorzeciwieñstwie do innych mieszkañców, Mi zalea czym¶ wiêcej jak tylko drogachhodnikach Urodzi³em siê tul ¶ciska jak widzê ile mo¿ zrobiæie jest to robione ,wrêcz powiedzia³ bym zaniedbane ze stronydz.Nie mam namy¶ samego jeziora lecz wiele innych spraw, któreomijaneastêpowane jedynie tym co Grajewiak Kocha Najbardziej Drogihodniki dla grajewiaka liczy siê to po czym chodziie gdzie to prowadzi Dziêkuje. Ps. Nie ³em celu obrazy kogokolwiekedynie napisanie tego jak to widzê. Napisa dodano Dowiedzia³em siêtarostau walczyo³±czenie jeziora ¦niardwy³kiem kana³em wodnymest dobrej drodze do wykonania tego planu. byæ to przeznaczone oko00 mln euro które pokryje UEak ju¿ atrakcyjny szanse zamieniæ siêiasto typowo turystyczne.UEhêci± przeznacza pieni±dze ochronê ¶rodowiskaozwój turystyki Dlatego pesymi¶ci którzy rozpisuj± siê tutajo³±czenie rzekiez. Brajmura to duoszta niech lepiej siê nie odzywaj Mo¿ wystarczy chcieæ Mo koñcu nasi,sto³kogrzejce,,wezm± przyk³ad ze Starostykiegoaczn± co¶ dzia³aæ.Zreszt± nie tylkoej kwesti aleielu innych. Napisa dodano Je¿ to jest obszar chroniony to chroni± go chyba tylko dzikie wysypiska ¶mieci jakie znajduj± siê do okoego jeziora .Prawda jest takao jezioro niestety umierao bardzo szybko.Przy obecnych spadkach wód gruntowychardzo szybkim zarastaniuiegim czasie ostojê bêd± miaylko komaryuchy!Warto wiec zastanowiæ siê co jest lepsze dla tego jeziorka: stan obecnyiechybna ¶mieræ czy zagospodarowanieym samym ratowanie.¶lê ze druga opcja jest wielk± korzy¶ci± nie tylko dla mieszkanców ale równiela do kosztów to myslê ze wykonanie dop³ywudp³ywu dla nawet takiego miasteczka jak Grajewo nie jest wielkim kosztemoza tym kto¶ kto odwarzy siê wykonanie tej inwestycji pewno dobrze bêdzie wspomominany przez mieszkañców Grajewa przezgie lata. Kto jest za niech siê wpisuje.Razem napewno co¶ zdzia³ Napisa Mieszkaniec dodano Och znów siê podnieciyluzuj temat jak temat nie mozesz siê tak irytowaæ wiesz ile jest wa¿nych spraw do zrobienia Napisa oBSERWATOR dodano tak, ale zadluzenia szpitala nie bedzie likwidowal burmistrzudzetu miastaakie inwestycje jak kanlizacja, zlobkirzedszkola to dla takiego miastarajewie od wielu lat nic sie nie zmienia, to wieksza wioska. Potrzeba ludzinicjatywa, ktorym sie chce dzialac. Obecna wladza wykonuje tylko podstawowe obowiazki zeby nie popasclugiachowac stanowisko.Czemuialymstoku buduje sie dwudziesty basen, operenne cuda, anie pieniedzy dla mniejszych miast. Zeby tez sie rozwijaly imialy korzyszego ze weszly do UE.Pytanie czy tojest nieudolnosc wladzy, zgoda to ze jestesmy traktowani po mcoszemu.Czy tez niekompetencja wladz, poczawsz od wypelnienia wniosku, po zwykla inicjatywe ichec zrobienia czegokolwiek. Napisa Gosia dodano obserwator! sam wyluzuj..czy tygóle ¶lisz Jak chcesz to walczbki któreak najbardziej potrzebne walczêozwój miastatronê jest moja inicjatywaêdê do tegoy za kilka lat bêdziesz móg³ wziziecko ze³obkayj nim spacer nad jezioro Proszê nie krytykowaæ tego pomysdy¿ jest on tak samo wa¿ny dla miasta jakbki czy