Augustow Noclegi Willa Z Basenem

Augustow Noclegi Willa Z Basenem

Ziem pozostaje mick intryguje to niezła rozgrzewka gwiazdy dotychczas wKrasnopolu otrzymaagrody pocieszenia ufundowane przez Ksiêdza Proboszcza Józefa Majewskiego. Opracowara¿yna Ogórkis Œlubowanie klasynia Szkole Podstawowej im. PawIrasnopolu odbyiê uroczyste œlubowanie klasyœlubowaniu uczestniczy1 pierwszoklasistów. Wœród zaproszonych goœci byli: Pani Dyrektor Gra¿yna Ogórkis, ks. Józef Majewski, rodzice, uczniowie klI, III wrazychowawcami oraz przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego Izabela Rydzewska. Œlubowanie rozpoczêto czêœci¹ oficjalntórej wychowawczyni przywitarzyby³ych goœciczniów klasyównie¿ Pani Dyrektorrzedstawicielka Samorz¹du Szkolnego powitaczniów klasy pierwszejronie braci uczniowskiej Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu. Po czêœci oficjalnej rozpoczêiê czêœæ artystycznaykonaniu uczniów klasyecytujierszepiewajiosenki wykazali siê du¿ymi umiejêtnoœciamidali egzamin, aby zostaæ pasowanymi uczniów klo œlubowania przy poczcie sztandarowym przyst¹pili uczniowie klasyastêpnie dzieci zostaasowane przez Pani¹ Dyrektor pe³noprawnych uczniów klasyraz otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Uczniowie takli pami¹tkow¹ pieczêæ karcie œlubowania. Rodziceczniowie klIII¿yli ¿yczeniarzekazali drobne upominki pierwszoklasistom. Po zakoñczeniu uroczystoœci klrobiami¹tkowe zdjêcieychowawcani¹ Dyrektorastêpnie udano siê przed tablicê patrona naszej szkodzie zapalono zniczhwil¹ ciszy uczczono pamiêæ PawI. Ostatnim momentem tego wydarzenia byasadzenie drzewka upamiêtniaj¹cego dzieñ œlubowania oraz spotkanie przy herbatce wrazczniami, rodzicami, Pani¹ Dyrektors. Józefem Majewskim. DRODZY UCZNIOWIEŸcie dobrymi Polakami dbajcieobre imiê szko¹dŸcie odpowiedzialni za swoje zachowanieie do zdobywania wiedzy rozwijajcieobie dociekliwoœæ poznawcz kierujcie siê zasadami kultury Opracowaucyna Sutuutor zdjêæobert Kowalczyk Dzieñ Papieski VIII Dzieñ Papieski pod has³em Pawe³ II Wychowawcadych up³yntmosferze modlitwyspomnieñ oWielkim Polaku. Obchody tego dnia rozpoczêiê Msz¹ Œwiêt podczas której uczniowie przybli¿yli dzieje pontyfikatu Papieolaka. Recytowane strofy wierszypiewane piosenki kolejny raz przeniosaswiat wspomnieñzasach, kiedy Stolicy Piotrowej zasiad³ kardyna³ Karol Wojtytórysi³ niestrudzenie Chrystusa po ca³ym œwiecie. Wyrazem naszej pamiêci oPapieye¿ zapalenie zniczy pod Jego pomnikiemdœpiewanie Barki pieœni, która towarzyszyjcu Œwiêtemu misyjnych drogach. Do Boga wznosiliœmy modbyga Boan Pawe³ II zosta³ wyniesiony naarze. Opracowa Miros³aw ¯ukowski Autor zdjêæobert Kowalczyk Œwiêto Komisji Edukacji Narodowej 14 paŸdziernika przypada 235 rocznica powo³ania Komisji Edukacji Narodowejej okazji uczniowie kl. IVaa pod kierunkiematarzyny Niemkiewicz-Koneszkoed³ug pomys. Tomasza Wo³kowyckiego przygotowali czêœæ artystyczn Ten Dzieñ jest doskona³ym momentem aby podziêkowaæ wszystkim pracownikom Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu: Za toiemy dokis³yniedzie mieœci siê Tatr najwy¿szy grzbietakie nosi³ król Sobieski imiêzekê trzeba pisaæ przez er zet. Za toiemy, co Kopernik zdzia ile jest siedem razy trzy Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie NiedŸwiedzica rok 365 dniak dok³adnie pamiêtamy przecieymoda przy 100 stopniach wrzeolskie statkinortu Szczecina wieariackiej stra¿akr¹bkê dmie Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnic przed nami jeszcze sporo szkolnych lat za to sk³adamy Wam dziœ wiele ¿yczeñimi jesienny, najpiêkniejszy kwiat! Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Szkolne rozgrywki tenisa sto³owego Pierwsze zawody sportowe, które odbyiêym roku szkolnym to szkolne rozgrywki tenisa sto³owego. Zostane przeprowadzone dn trzech kategoriach wiekowych kl. IVIodzia³em dziewczêtah³opcy. Zawodnicy otrzymali piêkne dyplomy. Opracowaa³gorzata Kis³owska VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkó³ im. PawI Jasna Górêym roku ju¿ po raz drugi uczniowie naszej szkoczestniczylirzepiêknym spotkaniu, jakim byIII Pielgrzymka Rodziny Szkó³ im. PawI Jasn¹ Górê. to spotkanie wyruszyliœmy pod opiek¹ ks. Józefa Majewskiego, dyrektorara¿yny Ogórkis, nauczycieli: ³gorzaty Rapczyñskiej, Bogumiis³owskiej, Ewy Sitko oraz Rafaaczewskiego. Do³¹czyo nas Przewodnicz¹ca Rady Rodziców pani Jolanta Ho³dyñska oraz dwóch rodziców uczniów klasy szóstej. Podobnie jakoku ubieg³ym, takeraz, mogliœmy podró¿owaæ autobusem szkolnym. Zawdziêczamy to ¿yczliwoœci pana wójta Józefa Stankiewicza. Jesteœmy równie¿ wdziêczni naszemu kierowcy panu Janowi Palanisowi. trasê wyruszyliœmyodzinie szóstej rano. Mimo wczesnej pory wszyscy uczestnicy byli miejscu ju¿ przed czasem. trasie pielgrzymki byiele ciekawych miejsc godnych obejrzenia. Jednak postanowiliœmyatrzymamy siê wNiepokalanowie. Wieluas odwiedzio piêkne sanktuarium po raz pierwszy. Ks. Józef Majewski pokrótce przybliam dzia³alnoœæ zakonu Ojców Franciszkanów oraz postaæ œwiêtego naszych czasówaksymiliana Marii Kolbe, który by³ wiêziony siedemdziesiiedem dniœwiêcimiuym czternaœcie dni konaunkrzedowymaksymilian nie umar ale odda¿ycie za bliŸniego, co jest szczytem chrzeœcijañskiej ³oœci. Nawiedziliœmy bazylikê NMP Niepokalanej Wszechpoœredniczki £ask, obejrzeliœmy Misterium Mêki Pañskiejanoramê Tysi¹clecia. zakoñczenie uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej sprawowanej przez naszego ksiêdza Józefaaplicy œw. Maksymiliana. Mieliœmy te¿ czas krótkie rozmowyilkoma ojcami Franciszkanamizczególnie. Kazimierzem, który zna nasze tereny, gdy¿ od kilku lat pielgrzymujeipcu do Ostrej Bramyilnie. Nastêpnie udaliœmy siêalsz¹ podróodzinie 20 dotarliœmy Jasn¹ Górêielkim prze¿yciem uczestniczyliœmypelu Jasnogórskim. Noc, podobnie jakoku ubieg³ym, spêdziliœmyomu Misyjnym œw. Kaspra. Ju¿ bardzo wczesnym rankiem czêœæas udaiê ods³oniêcie obrazu Matki ¿ej Czêstochowskiej. PóŸniej ju¿ caasza grupa wyruszya Jasn¹ Górêrodze do Matki ¿ej wst¹piliœmy do koœciow. Barbaryape³niliœmy naczynia wodudownego Ÿróde³. Kilka minut póŸniejzyliœmy siêgromn¹ rzeszê pielgrzymów uczniów Rodziny Szkó³ im. PawI. Tegoroczne spotkanie Jasnej Górze bykazj¹ do wspólnego œwiêtowania jubileuszy 10- dzia³alnoœci Rodziny Szkó³ im. PawI, jak równie¿ 30 rocznicy powo³ania naszego Patrona stolicê Piotrow Jak siê póŸniej okazarzybye¿ rekordowa liczba uczestników ponad piêædziesiysiêcy. Znowu Jasnogórskie watoczone zostarzez kilkaset sztandarów tym naszej szkolac przed szczytem mieni³ siê ró¿nymi kolorami transparentów, których mo¿ bydczytaæ nazwy du¿ych miast, jakupe³nie nie znanych, ³ych miejscowoœci. Jedenjców Paulinów, prowadz¹cy ca uroczystoœæ, odczyta³ kilkanaœcie nazw miejscowoœci. Mieliœmy ten zaszczytnaleŸliœmy siê wœród nich. Nasz transparent by³ równie¿ dobrze widoczny. Myœlimyielu uczestników zapamiêta nazwê naszej miejscowoœci. Przed Msza Œwiêt¹ znów pop³ynê³owaelodia ulubionej piosenki naszego