Nocleg Augustow Zsr Zarzecze

Nocleg Augustow Zsr Zarzecze

Ścieżek pyta czy doświadczenie osobliwy dom pani kolejne fajki pot prezentem, pos³ucha³ wierszyiosenekobie samym, obejrza³ inscenizacjê pt. Ba³wanani Zima, zatañczyzieæmidjecha³ do innych grzecznych dzieci. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Kuligiko³ajewie Kulig³uszynie Dniaczniowie klII pod opiek¹ wychowawców przyjemnie spêdzili czas kuligu we wsiszyn. Organizatorzy spotkania przygotowali naszym maluchom wiele atrakcjirzejaê saniami, zjazdy workachórkiazdê wsiodle koniu. Zmarzniêci mogliœmy siê napiæ gor¹cej herbatypiec kie³baskê ognisku. Wszystkim dopisywa³ dobry humor. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do szko niecierpliwoœci¹ czekamy nastêpnego roku, aby œwietnie bawiæ siê œniegu. Uczestnicy kuligu bardzo serdecznie dziêkuj¹ Pañstwu Korenkiewiczom za ich goœcinnoœæpraszaj¹ siê za rokle dopisze aura. Opracowaucyna SutuRADZIEJE SUWALSZCZYZNYAZUR WSCHODNICHUZEUM OKRÊGOWYMUWA£KACH Je¿eli szukaæ informacjiaæwingach, to najlepiej wybraæ siê do Muzeum Okrêgowegouwa³kach. Znajduje siê stakspozycja poœwiêcona plemieniu, które funkcjonowaa SuwalszczyŸnie do XIII wieku. Kl. Vab wrazpiekunamio¿en¹ Korsakowsk. Katarzyn¹ Niemkiewicz-Koneszko zwiedzaystawy poœwiêcone najwczeœniejszemu osadnictwu, sposobom pochówku, zabudowie, rolnictwu, handlowiontaktomnnymi ludami. Co najbardziej zainteresowaczniów? Makiety przedstawiaj¹ce osadê nawodneremoniê pochówku woja jaæwieskiego. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Sprawdzian próbny kl. VIoku szkolnym 2008 uczniowie klasy przyst¹pili do sprawdzianu próbnego, który miejscetyczniu izorganizowany by³ wed³ug wytycznych Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnejmczniowie zmagali siêytaniami dotycz¹cymi Wêdrówek bliskichalekich. Nad zachowaniem wszelkich procedur czuwaomisje egzaminacyjne pod kierunkiem pani dyrektor Gra¿yny Ogórkis: Razin, Rafa³ Jaczewski, Ludorf, Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko, Sylwia Polensrowska, Tomasz Wo³kowycki, Alicja Wysocka, ³gorzata Kis³owska. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Piknik zimowyzarnej Buchcie Korzystaj zaproszenia pañstwa Klepackich oraz dobrej pogody, kl. IVbI wybrali siê piknik œniegu. Razemychowawczyni¹ opiekê nad wszystkimi sprawowali: pani Korzenieckaan Tomasz Wo³kowycki. Uczniowie zjeliórki sankach, workach wypychanych sianem oraz plecachrzuchach! Zjeli pojedynczo lub tworzyli poci¹gi. Opiekunowie takrzy³¹czyli siê do wspólnej zabawy. Po bia³ym szaleñstwie przyszed³ czas ognisko, ciepie³baskiorerbatê. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Spotkanie op³atkowe Nie daiêszeæ okrzyków zagrzewaj¹cych do sportowej rywalizacjiowietrzu nie szybowadna pi³, nie rozbrzmiewa³ odg³os trenerskiego gwizdka. choince niczym pi³ki wisiaombki. Miast gwarnych okrzyków pop³ynêŸwiêki kolêdy. Przy ubogiej stajence gromadzili siê uczniowie Szkoodstawowejimnazjum wrazodzicami, nauczycielamiozosta³ymi pracownikami szko³odzi aktorzy wcielili siêole betlejemskich postaci, aby wyrwaæ nasziœrzenieœæistoriê dziejów, kiedy narodzi³ siê nasz Zbawicielalach œpiewanych kolêd przybli siê chwila, kiedy dŸwiêk ³amanego op³atka wezwie do pojednania, przebaczenia, zgody, sk³adania sobie wzajemnie ¿yczeñ. Wszyscy byli jakby inni, moardziej radoœni, uœmiechniêci, sobie ¿yczliwi… Czy Jezus znalaz³ miejscewoim sercuoamkn¹³eœ przed Nim tak, jak przed drugim cz³owiekiem drzwio by³ przecie¿ czas egzaminui³oœci, który wci trwaigdy nie jest za póŸno, abyamiennego serca uczyniæ Jezusowi mieszkanie. Opracowa Miros³aw ¯ukowskiizytaniela 18 grudnia nasza klasa pojechautobusem szkolnym do Milewskiego. Ch³opiecodzicamiziadkami czeka³ naswoim domu. Wszyscy przywitaliœmy siêtanêliœmy dookoaszego kolegi. Recytowaliœmy wierszepiewaliœmy piosenki. Niektórzy uczniowie dali prezenty, które przywieŸliœmy. Mamaata poczêstowali wszystkich cukierkami. Myœlêa wizyta sprawiadoœæ ch³opcu. Opracowa Jakub Wysocki klasa II Wigilie klasowe Andrzejkizieci miaabawê andrzejkow Byeso tajemniczo. Byró¿byabawyytmie disco. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Program profilaktyczny Dobre wybory Dnia naszej szkole zosta³ przeprowadzony program profilaktyczny Dobre wybory. Wziêliim udzia³ uczniowie klasy szóstej. Program zosta³ opracowanyaprezentowany przez wyk³adowcê psychologii pozytywnego myœlenia Wojtka Backiela iPiotra Œwiergalskiego artystê, który znakomite doœwiadczenieracy³odzie tak która styka siêlag¹ narkomaniilkoholizmu. Koncert profilaktyki uzale¿nieñ Dobre wybory pe³ni³ nie tylko¿ebn¹ rolê wobec zagadnieñ profilaktyki, ale równie¿ by³ wspania³ym wydarzeniem kulturalnymrtystycznym. Stanowi³ takodzaj motywacji do podejmowania dobrych wyborów, wprowadzarost czyst woln¹ od narkotyków, alkoholunnychwek drogê cacie. Piotr Œwiergalskiojciech Backiel nigdy nie byli uzale¿nieni. Program profilaktykich wykonaniu powstayniku obserwacji œrodowiska artystycznegoie tylko. Muzycyzyli siêurt ruchu abstynenckiego oraz profilaktyki skierowanej dodzieropagujrzeŸwydrowy styl ¿ycia. Skojarzenie elementów wyk³adu ze swobodn¹ artystyczn¹ narracjuzyczn¹ prezentacj¹ stanowioskona formê dotarcia do naszych uczniów. Opracowaeresa Ludorf Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznychniu 16 listopada 2008 rokuutce Tartak odbyiê Przygraniczna Parada Piosenki Patriotycznejtórej udzia³ wziêinga Ho³dyñska uczennica klasy IIIonkursowych zmaganiach zajêI miejsce. Gratulujemyczymy dalszych sukcesów. Opracowa Miros³aw ¯ukowski Œwiêto Niepodleg³oœciym dniu modliliœmy siê za Ojczyznê podczas Mszy Œwiêtejaszej œwi¹tyni, gdzie by³ równie¿ obecny poczet sztandarowy Szkoodstawowej im. PawIrasnopolutno sztandaru przypominaszystkim osobê Papieolaka, który niestrudzenie broni³ ojczystej ziemi, suwerennoœci, kulturyarodowej to¿samoœci Polaków. Przed rozpoczêciem liturgii wszyscy, którzy zebrali siêoœciele, mogli ws³uchaæ siê³owa wierszyiosenek otematyce patriotycznej: Œwiêto Niepodleg³oœciniudby³ siêaszej szkole uroczysty apelkazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Uroczystoœæ zostarzygotowana przez uczniów klasy szóstej pod kierunkiemafaaczewskiego. Teresy Ludorf. Przedstawienie pod tytu³em Dobro Polski miaharakter inscenizacjitórej zostaokazane losy narodu polskiego od czasów zaborów, poprzez pierwsz¹ wojnê œwiatowo chwili odzyskania przez Polskê upragnionej wolnoœci. Uczniowie bior¹cy udzianscenizacji wcielili siêole miêdzy innymi Marsza³ Józefa Pi³sudskiegos. Stanis³awa Staszica. Nie zabrakakostaci Marsza³ Sejmu Wielkiego Stanis³awa ³achowskiego oraz poetówisarzy Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Krasiñskiego oraz Adama Mickiewicza. Przedstawienie stanowioskona lekcjê patriotyzmuistorii Polski, odbyiêtmosferze powagi, zadumyzacunku dla bohaterów naszej Ojczyzny. Opracowaeresa Ludorf Tenis sto³owy Kolejne zawody czwarte to wyjazd do Suchowoli dru¿ynowe zawodyenisa sto³owego. Zawody odbyiêpracowaa³gorzata Kis³owska Biegi prze³ajowe Trzecie zawody sportoweym roku szkolnym to biegi prze³ajoweniu miejscowoœci SILAINE. Udzia³ bra2 uczniówaszej szkoszyscy zawodnicy uzyskali awans pó³fina który odbêdzie siê wiosnugustowie. Opracowaa³gorzata Kis³owska Konkurs poetycki pocz¹tku wrzeœniaaszej szkole odby³ siê pierwszy etap podlaskiego konkursu poetyckiego Rodziny Szkó³ nosz¹cych imiê PawI Pawe³ IIwem malowany, organizowanego przez Szkoodstawow¹ nrm. PawIpach. etapie szkolnym pierwsze miejsce zaj wiersz Pawe³ II wielki papie¿ autorstwa Julii Turowiczl. Vb. Wiersz laureatki zosta³ wys³any do Szkoodstawowejpachamach tego konkursu organizatorzy wydali tomik wierszy Utwór Julii zosta³ umieszczony drugiej pozycjiomiku. Autorka liryku Turowicz otrzymad organizatorów konkursu dyplom za udziapiekunka Wodecka podziêkowania za przygotowanie uczniów. Nagrodzony utwór Julii Turowicz Pawe³ II, wielki papie¿ Dwadzieœcia siedem lat by³eœamiesteœ, aleiebieomu Pana Kocha³eœ dzieci, Kocha³eœ ludzi, Kocha³eœ œwiat. Kocha³eœ wszystko co dawaobro tym œwiecieszystkich, którzy dawali dobro. Lecz nadeszhwila Momenttórym odszed³eœ