Noclegi Augustow Dary Anioła

Noclegi Augustow Dary Anioła

I seks to się zadania polegającego spłoszonego psiaka się pierwszą do 30 maja Ze wzglêdu poczynione ju¿ rezerwacje noclegów oraz biletów bardzo prosimyak najszybsze deklaracje; podane wy¿ej terminy to zasadniczo zamkniêcie listy. Bardzo prosimywrócenie uwagiolejnoapisów to jednocze¶nie kolejnoajmowania miejscutobusie. Jest to wa¿ne szczególnierzypadku pielgrzymki naka Litwê. Serdecznie zapraszamy zarówno naszych parafian, jak te¿ wszystkich, którzy maj± ochot± wzidziaakich wyprawachoznawaæ piêkne miejsca bogate historiiar± naszych przodków. Obchody Roku Czes³awa ³oszaespole Szkó³ Ogólnoksztaychugustowie Oto wyniki konkursów, które odbyiêym roku. Gratulacje dla zwyciêzców! Informacjaczniach, którzy zakwalifikowali siê do stopnia rejonowego Konkursu Jêzyka Rosyjskiego. Teatr Res Humanae zaprasza widowisko Penelopy! Opowiesadzona jestistorycznych realiach sprzed roku 1918 mówi±caytu³owych Penelopach¿onach, siostrach, matkach, narzeczonych legionistów walcz±cychiepodleg. 13 ¼dziernika 2011 rokuespole Szkó³ Ogólnoksztaych odbyiê uroczysto okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszono pracuj±cych obecniemerytowanych pracowników, którzy zawsze chêtnie odwiedzaj± nasza szko2 wrze¶ br. Starostwo Powiatowe zorganizowazczególn± uroczystoospodarzem imprezy by³ Zespó³ Szkó³ Ogólnoksztaychugustowieo¶ciem specjalnym Marsza³ek Sejmu RP Grzegorz Schetynai±tek 17 czerwca 2011 uczniowie Gimnazjum nr Augustowie uczestniczyliycieczce zorganizowanejamach zakoñczenia rocznej pracy Szkolnego Koiików Turystyki oraz projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Bli¿ej natury zorganizowanych przez pani± Bodê Sieñko, opiekunki kó³ panie Marzannê Markowsk Dorotê Ko³odziejsk± oraz animatora przyrodniczego OTOP Magdalenê Markowskdzie¿ uczestnicz±carojekcie Bli¿ej natury zorganizowatoisko informacyjno-edukacyjne. prof. Wies³awa Borowska-Gulan zorganizowaokazy chemicznetórych uczestniczyowarzystwo Chemicznelasy IIA. To grupa uczniów biol-chema, którzy uczestniczrogramie ARCHIMEDES. Ich przygodahemi± zaczêiêo wrze¶ 2009dy rozpoczêli naukê LOugustowie. Dniaaja 2011 roku, Orliku przy ZSOugustowie odby³ siê pierwszy Turnieji³kê No Puchar Starosty Augustowskiegokazji ¦wiêta Uchwalenia Konstytucjio Maja. Tegoroczni maturzy¶ci ju¿ po¿egnali siê ze szko Przez ostatni tydzieñ naukiiceum przychodzili galowo ubrani, by pokazaæe dnila nich bardzo wa¿ne. Dnia 19 kwietnia 2011 roku delegacja uczniówiceum Ogólnoksztaego wziêdziaroczysto¶ciach zwi±zanychierwsz± rocznic¶mierci oraz pogrzebem ostatniego prezydenta RP uchod¼ctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystodbyiêi±tyni Opatrzno¶ci ¿ejarszawie Wilanowie. Ju¿ pi± rokzêdu odbyiê rozgrywkii³ce siatkowej szkó³ ponadgimnazjalnych, pod patronatem Pani Dyrektor Joanny Lisek. Niezawodnie stawiiê wszystkie augustowskie szkoednie. Dawid Jewdokimow uczeñ klasy 2d zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego Olimpiady Literaturyêzyka Polskiego. Gratulacje! Konkurs pod patronatem STAROSTY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO odby³ siêarca 2011 godz.00SOugustowie dwóch poziomach: uczniów szkó³ gimnazjalnychonadgimnazjalnych. Ogólnopolska akcja Zimowe Ptakoliczenie 2011 zainteresowaieludych ornitologówiików przyrody równieaszej szko2 grudnia 2010 rokuaszej szkole odbyiê jase³, które pomogczniomauczycielom wpa ¶wi±teczny nastrójrzygotowaniu spektaklu brali udzia³ uczniowie gimnazjumiceumoniedzia³ekrudnia odby³ siêaszej szkole turniej pi³ki halowej PARAFIADAuchar ufundowany przez Ks. Pra³ata Jana Wróblewskiego proboszcza Parafii pod wezwaniem Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego. Od pocz±tku roku szkolnego 2010 nasi uczniowie odnie¶ wiele sukcesów polu artystycznym. 19 listopada 2010 roku szkolny teatr Res Humanae go¶ciespole Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiejarszawie ze spektaklem podstawie tekstów Osieckiej Nie odk³adajcie pó¼niej miie¿yseriied³ug scenariusza pani ¿eny Bendig. Augustów bierzeiej udzia³ po raz drugiaszym rejonie mamy 31 Super Wolontariuszywnie Liceum Ogólnoksztaego im. Grzegorza Piramowicza, ale jestami równie¿ kilka osóbI Liceum Ogólnoksztaego im. Polakówolonii ¦wiecie. 15 listopadaamach akcjidzisuj± przeprowadzonej przez Edukacji Obywatelskiejaszej szkole odbyiê prawybory burmistrza miasta. Zostane poprzedzone debatdzia³em kandydatów: Panem Kazimierzem Ko¿uchowskim, Panem Adamem Sieñko oraz Pani± Ann± Urban. Dnia 10 listopada 2010 naszej szkole odby³ siê uroczysty apelkazji rocznicy odzyskania niepodlegiej okazji klasa IIod kierunkiem Pani Marzanny Markowskiej, przygotowapektakl pt. Po co mówiæ 15 ¼dziernika 2010 rokuaszej szkole odbyiê obchody Dnia Edukacji Narodowej3 rozpocz siê uroczysty apel, który zaproszono pracuj±cych obecniemerytowanych nauczycieli oraz pracowników Zespozkó³ Ogólnoksztayugustowie. Jednymo¶ci by³ poprzedni dyrektor szkoan Zdzis³aw Badowskiniacha¼dziernika 2010 klasa IIc pod opiekarzanny Markowskiej orazogny Sieñko bradziaarsztatach geograficzno-biologicznychurtulu, prowadzonych przez pracowników Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 25 wrze¶ ¼dziernika braszej Szkole odbyiê warsztaty dziennikarskie prowadzoneamachdzie¿owej Akcji Multimedialnej. Wielu wra¿eñiezapomnianych przygód dostarczyam, uczniom Liceum Ogólnoksztaego im. Grzegorza Piramowicza wymianadzie¿owa realizowanaamach projektu Nauka nie zna graniciedzizia³aniuniu 20 wrze¶ 2010 godz. 12 odbyiêaszej szkole uroczyste otwarcie kompleksu boisk wybudowanychamach programu Moje boisko Orlik 2012. Sprawozdanie merytoryczneealizowanegoaszej Szkole projektu ekologicznego. OTRZÊSINY, jednoajgiejszych wydarzeñaszej szkole zwi± jestrzywitaniem pierwszoroczniaków Dniarze¶nia0, wypoczêci, pe³ni sinergii wrócili¶myury naszej szkoa sali gimnastycznej szkogromadzili siê uczniowie, nauczyciele oraz przedstawicieledz samorz±dowych województwaiastaniu roku naszadzie¿ gimnazjalna oraz licealna wziêdziaokazie ratownictwa wodnego. Siódmy czerwca by³ dniem wyj±tkowym wyjechali¶ doch. Po ca³ym dniu mêcz±cej podróotarli¶ do Czech, gdzie mieli¶ zaplanowany nocleg. Do Italii przyjechali¶ dopiero nastêpnego dnianiuzerwcaodzinieano Panie Nowickaarbara Sadowska wyruszy grupdzie naszej Szkoo Druskiennik tygodniow± wymianê zorganizowanamach projektu Nauka nie zna granicamach realizacji drugiego etapu tego projektu odbyiê wyjazdy edukacyjne do Parków Narodowych Naszego Regionu. Je¶ jeste¶ ju¿ pe³noletnihcesz pomóc drugiemu cz³owiekowi bêdziesz to szansê. Wystarczy zg³osiæ siê 27 maja 2010 salê teatraln± naszej szkou¿ od godzrzez ostatnie trzy lata spotykali¶ siê szkolnych korytarzach, wspólnie przygotowywali¶ szkolne imprezy oraz wymieniali¶ siê nie