Noclegi Augustów Nad Jeziorem Hotele W

Noclegi Augustów Nad Jeziorem Hotele W

Już kilka pierwszych i wydawców gdzie to wierzy dopiero końcówce kilka dni wypoczynku. Wesoomedia filmowa Der Etappenhase wprawia nasobry nastrój. Spacery wzmacniaj± os³abione miê¶niegnu¶niao¶ciymczasem nasz dywizja przekroczyuinêosuwa siêierunku Wo³gi. Pod Wia Briañskiem otoczono ostatnie zdolne do akcji bojowej oddziaimoszczenki. Tak po³udniu posuwamy siê naprzód przez Mariopolzdorza Azowskiego 13 ¼dziernika Ju¿ po chorobie. Wieczorem wróci³em do swojej jednostki. jaki¶ czas przydzielono mnie do pu³ku. 14 ¼dzirnika Dwa spokojne dni, urozmaicone jedynie utrzymywaniem±czno¶ci radiowej. Spora chata kaszubskau¿ym piecem, jest wy³±cznie do naszej dyspozycjio tego mamysnego kucharzaakich warunkach mo¿ wytrzymaæ nawetosji. 16 ¼dzirnikia Opuszczamy Galanowo. Po 65 km jazdy drog± wyn± drewnianymi balami docieramy do Nielidowa. 17 ¼dzirnikaielidowie. 20 ¼dziernika Jedziemy ciê¿arówkierunku Cholmieca. Tego, co siê przydarzyod nie ¿yczê najgorszemu wrogowi. Jakie¶ dwa kilometry przediejscowo¶ci± nawali³ wóz. Próbowali¶ naprawiæ nicego. Ca noc spêdzamy pod go³ym niebem. Lodowaty, przejmuj±cy wiatriek±cy deszcz zamieniaj± te nocrawdziwe piekiesamowita mêka, której siê chyba nigdy nie zapomnia¼dziernika Pozostawili¶ ciê¿arówkêa niej prawie wszystkie nasze gratyy dalej wleczemy siê piechot Docieramy do Cholmieca bez sprzêtu radiowego. Strasznie nas za to zwymy¶lano. Potem kazano wróciæ, 18 km dra³owaæowrotemrzynieprzêt. Miao byæ karaymczasem to wcale przyjemna, niemal wypoczynkowa eskapadanakomita kwatera. 22 ¼dziernika Wyruszamyo³udnie. Nie doczekali¶ siê ciê¿arówki. Do Cholmieca zabieramy siê ch³opskim wozem. czekaj± ju¿ kwatery. 23 ¼dziernika Nasz drabiniasty wóz spisuje siê doskonale. 14 nie przedostaiêasz ch³opski wóz bierze karzeszkodê. Czasem trzeszczy, stêka, aleych warunkach jest nieoceniony. Kilka razy przeprawiamy siê przez rzekêejonie Mo³odoj Tudak odwalili¶ 45 kmzego 15 kmocy. 24 ¼dziernika Dzi¶ rano wreszcie dogonili¶ puasz konik cz³apiiz³ nas znów 40 km. Wieczorem zajêli¶ stanowiska odwodowe. 25 ¼dziernika Wczesnym rankiem natarcie33. napotykamy silny opór nieprzyjaciela. Ostra walka trwa do pó¼niej nocyoñcu udaje siê zajieprzyjacielskie okopy. Docieramy do Jelcy. 26 ¼dziernika Celny pocisk artyleryjski trafiasze zgrupowanie. Jest 16 zabitych5 rannychód rannychwaj pu³kowi radiotelegrafi¶ci Massteruenzel. Wrazatusskiem przejmujê caddzia±czno¶ci. Takiej kanonady jeszcze nie prze¿ywa³em. Cofamy siê km. Przez ca noc nie zmru¿yli¶ nawet oka, nieprzyjaciel bez przerwy ponawia³ ataki. Stracili¶ czêaboru. To byzarna niedziela. 27 ¼dziernika IIalszym ci±gu atakuje. Wysadzamyowietrze 20 bunkrów, zdobywamy rowy pancerne. Zadanie dzienne wykonaneadwyle, niestety tak straty. 28 ¼dziernika Pó³ dnia spokoju. Potemód nêkaj±cego ognia nieprzyjacielskiej artylerii, przedzieramy siê nowe stanowisko. 29 ¼dziernika Batalion zabra³ nasz sprzêt radiowy. Dla nas oznacza to dzieñ prawdziwego spokoju, urozmaiconego obfitym jedzeniem. Taki dzieñ to rzadko0 ¼dziernikaistopada Spokój, bosko spokój! Sma¿ymyotujemy, musimy siê sami wy¼ywiækolicach Tarusy ubezpieczamy 253 dywizjê przy jej przeprawie przez Wo³gê. Nieprzyjaciel okopa³ siê wzdinii kolejowej Leningrad Moskwa. Do naszego batalionu przyjecha³ korespondent wojenny, filmuje miejsce poprzednich walk. Dlaczego nie pocztyrzeci±gu trzech tygodni mogli chyba pos³aæ za namiistopada Idziemy wyznaczone pozycje odwodowe. Za trzy dni mamy przyst±piæ do nowego natarcia. Czasem mog³oby siê wydawaæ, zea³ej dywizji istnieje tylko jeden batalion¶nie ten nasz II/233 listopada Jeszczearusy. Oddajemy naszego konia radiowegoistopada Ostatnie przygotowania do natarciaistopadaodzinie 05 wymarsz. Zataczamy szeroki ³uk, aby uderzyæ nieprzyjacielaoku. Najpierw atakuj± Stukasy. Jest ich ze 20 albo 25 sztuk. Pomogli¶ 253 dywizjiak. Walczdwalamy 20 km. Ale dla nas, radiowców, te 20 kilometrówgniu nieprzyjacielskim oznacza cos wiêcej taszczymy przecieob± po 40 funtówu¿ym szczê¶ciem przedostajemy siê przez nêkaj±cy ogieñ rosyjskiej artylerii±cznoadiowa dziaoskonale. Batalion osi±ga wyznaczony cel Gorycy. Dutraty polegielu oficerów³nierzyistopada Chwaogu, cisza, je¶ nie liczyæ tego, co siê dziejezno¶ciistopadaodzinie 18 Rosjanie atakuj± nasz± wie Zrazu opanowali czêabudowañ, ale przy pomocy ognia karabinowegoiotaczy udaje siê namoñcu odeprzeæ atakistopada Dzis ranoiedzielê, ataki nieprzyjaciela nabraeszcze wiêkszego rozmachu. Silny ogieñ artylerii rosyjskiej powodujeas straty. Wieczorem znowu odpieramy atak. 10 listopada Skoro ¶wit budz± nas nieprzyjacielskie 17 cm. Otoak witaj± nas Rosjanie! Nasza wie¶ staiê celem ognia nêkaj±cegoaporowego. Ciê¿kie kufry spadaj± az do wieczoramuszaj± nasoñcu do wycofania siêi±gu ostatnichniaszym batalionie ubyko0 osób. Obecny wynosi 160ierzy. Czy wobec tego taki batalion posiada jeszcze dostateczn± siojow chocia¿by jako zdolna do walki kompaniaodzinie 17 atakuj± nas rosyjskie czo³gi. Naliczyli¶myztuk. Wspierane przez karabiny maszynowe, ostrzeliwuj± nasz± wie Odparli¶ atak. Znowu straty. Noc spokojna. 11 listopada Oczekiwane natarcie czo³gów sowieckich jako¶ siê przeci±ga. Wzglêdny spokój. Jedynie Popowo wal± ciê¿kie pociski rosyjskie. Do akcjizaj± siê czo³gi nieprzyjaciela. Szturmuj± pozycjerawej. Ale to chyba manewr taktyczny. Nagle zmieniaj± kierunekal± prosto nas. Uruchamiamy ca posiadan± przez nas broñ defensywn Jedno dziarzeciwpancerne ju¿ siê zepsuo wsi wdar³ siê czoieprzyjacielski, alestatniej chwili zosta³ zlikwidowanyomoc± po¶pieszy³ Bel Przechodzimy do kontrnatarcia zdobywamy Mystanowkêronino1 atakuj±cych czo³gów zniszczyli¶ cztery. 12 listopada Gorycy, Proninoystanowkê palimy do cna. Odrywamy siê od nieprzyjacielaajmujemy pozycje obronne wzdinii kolejowej Inakowo-Suszkowo. 13 listopada Dzieñ spokojuuszkowie. Przegludziprzêtu. Rosjanie atakuj± dywizjê 253, zajmuj±ca pozycje prawo od nas. 14 listoipadanów mamy Rosjan karku. Nacieraj± Woroszy³owkê. Pierwszy atak odparty. Od 19. IX wci jeszcze brak wiadomo¶ciomu. Nasza poczta leewnie Terenczewie. Jutro chyba dotrze do nas. Przez cazieñ rosyjska artyleria, miotacze minziarzeciwpancerne ostrzeliwuj± nasza wioskê. Odpieramy natarcie nieprzyjacielskie. 15 listopada Poza kilkoma wypadami, rosyjskich oddzia³ów zwiadowczychbstrza³em artyleryjskim mamyuszkowie wiêcej spokoju niorycy. Poniewa¿ brak±czno¶ci radiotelegraficznej, jedynym naszym zajêciemocne patrole. 23 listopada Od kilku dni prowadzimy wojnê dwa fronty. Ten drugi front to walkaszami. ¿dego ranka odbywaj± siê masowe polowania, norup pada gêsto. Stosujemy Saulein. Bez rezultatu. Zaygodni Gwiazdka. Nasz± jedyn± rado¶ci± jest pocztajczyzny. 24 listopada Niesamowita cisza froncie. 26 listopada Nasz± pi± kompaniê trzykrotnie atakujeocy pó³ batalionu rosyjskiego. Ju¿ nawet nie mamyompanii 30 ch³opa, ale odpieramy szturm bohatersko. Mimous skierowa³ nasz± wiea Inakowo niezwykle silny ogieñ artyleryjski, nasze stratytosunkowo niewielkie. Za to straty wroga olbrzymie Piuzuje siódma. 27 listopada Znowu trochê spokoju, choæocy