Tanie Noclegi W Okolicach Augustowa

Tanie Noclegi W Okolicach Augustowa

Czasem też napotkamy musimy patrzeć prezentowaną przez paolo kitchen fincher Olsztyn wycieczka autokarowa 79azemrzewodnikiem zwiedzisz Stare Miasto Wizytalanetarium Lotów Kosmicznych. Modu³ Antygrawitacyjny 47rzejdtapy szkolenia Kosmonautów Amerykañskiej Stacji Lotów Kosmicznych „NASA Pokonaj grawitacjêapomnijtrachu¯yroskop symulator lotów kosmicznych” sprawdzi Twoj± wytrzyma przeci±¿enia panuj±cennych galaktykach„Euro Bungee” poczuj siê jak kosmonauta chodz±cy po powierzchni Ksiê¿yca. Slackline spacerrzestworzach nauka chodzenia po linie bezpiecznej wysoko¶ci. Opanujesz sztukê równowagi. Paintball 59abularyzowana gra taktycznaaskach ochronnych¿yciem broni barwi±cej Tippman. Ka¿dy uczestnik otrzyma50 kulek! Paintball Plus 159ozegraszkstremalne gry¿yciem broni barwi±cej firmy Tippman„Uwolniæ VIPa„Terminator„Zasadzkaounter Strike. Bonus! Dodatkowo sprawdzisz swoj± celno umiejêtno¶ci strzelnicy paintballowej. UWAGA! Ka¿dy uczestnik otrzyma00 kulek! Pakiet Super Aktywny 99akietreszczykiem emocji. Quady przeprawa po specjalnie przygotowanym torze, nauka jazdy precyzyjnej oraz pokonywanie torurzeszkodami, Segway przejaa dwu¶ladowym pojazdem, który sam utrzyma Ciêtanie równowagi, nauka jazdy wstecz, konkurs najdok³adniejszy przejazd! NOWOroskop supernowoczesne urz±dzenietórym poczujesz przeci±¿enia podobne do odczuwalnych podczas startu rakiety kosmicznej. Hit Sezonu supernowoczesne, zwrotneltralekkie kajaki typu „Sit on top we¼ udziauperaktywnej zabawie, naucz siê nimiwaæ, we¼ udziaini regatach! Pakiet Super Aktywny Plus 199otrójna dawka emocji Prze¿yjesz atrakcje ca³ego Pakietu Super Aktywnegoodatkowo wyruszysz ekstremaln± wyprawê poligon. Czeka Ciebieektarów specjalnie przygotowanego terenu terenowa przeprawa quadami, jazda po torze przygotowanym dla wymagaj±cych motomaniaków zorbing przemieszczanie siê wewn±trz kuli sferycznej segway przejaa po rozleg³ym terenieamach wyznaczonej trasy MEGA HIT! Buggy Yamaha Rhino 700 supernowoczesny czteroko³owy pojazd terenowy firmy Yamaha. Bezpiecznie pokonasz nawet najtrudniejsze le¶ne przeszkodyzniesienia. Wszystkie zajêcia prowadzonegodnie ze standardami bezpieczeñstwa pod czujnym okiem instruktora! Dodatkowo ¿dy uczestnik otrzyma pami±tkow± koszulkê. Pakiet Super Tancerki 99pecjalnie dla dziewczyn, które kochaj± ruch! Uwolnij swoje emocjeañcu! Odkryj lub rozwiñ swoj± pasjê, ucziê niesamowitej choreografii tañca nowoczesnego Stworzony uk³ad zaprezentujecie kolonijnej bitwie tanecznej! Dodatkowo czeka Ciê wyj±tkowy trening koordynacji Segwayraz mocno zakrêcone szkolenieuli sferycznej Zorbie. Bezpieczeñstwo Kosztów Rezygnacji 49odzicuytuacji gdya¿nych udokumentowanych przyczyn Twoje dziecko nie mozidzia wykupionej ju¿ imprezie turystycznej, mo¿esz zminimalizowaæ koszty rezygnacji. Wykup Bezpieczeñstwo Kosztów Rezygnacji. Bezpieczeñstwo Kosztów Rezygnacji obejmuje nastêpuj±ce sytuacje: naghoroba lub wypadek uczestnikasoby bliskiej, przestêpstwo pope³nione przez osoby trzecie szkodê uczestnika lub osoby bliskiej, utratê dokumentów niezbêdnychodrótp. Gwarancja Niezmienno¶ci Ceny 90ena zakupionej imprezy turystycznej nie powinna ulec zmianieednak pewne wyj±tki zw³aszczaieprzewidzianychiezale¿nych od biura sytuacjach np. wzrost kosztów transportu, wzrost op³at urzêdowych, wzrost kursu walut. Zabezpiecz siê przed niespodziewanym wzrostem ceny imprezyykup Gwarancjê Niezmienno¶ci Ceny. Koszt Gwarancji Niezmienno¶ci Ceny podany jestenniku dla ¿dej ofertyatalogu Lato 2014. Gwarancjê Niezmienno¶ci Ceny mo¿ wykupiæ tylkoomencie podpisania umowy udziamprezie turystycznej. Pakiet ¦wiadczeñ Dodatkowych 99ykup równocze¶nie Bezpieczeñstwo Kosztów Rezygnacjiwarancjê Niezmienno¶ci Cenykorzystaj ze specjalnej ceny Pakietu ¦wiadczeñ Dodatkowych. Wykupujakiet zaoszczêdzisz 30% cenyzyskasz pewarancjê niezmienno¶ci cenyabezpieczysz siê przed wysokimi kosztami ewentualnej rezygnacji. Mieszkamy: pokojesobowezienkamiilku pokojach piêtrowea. Kulka jest unikalnymkali kraju, piêknie usytuowanym specjalistycznymodkiem kolonijnymowierzchnia, ponym 15 km od Szczytna nad brzegiem jeziora £êskkolicach Rezerwatu Przyrody Kulkaodek dysponuje plaomostem nad jeziorem £êsk klasie czysto¶ci, specjalnym torem quadowym, parkiem linowym, strzelnicami boiskami do pi³ki no¿nej, koszykówki, siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci. WY¯YWIENIE: cztery posi³ki dziennie¶niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pierwszy posi³ek obiad lub kolacjaniu przyjazdu, ostatni¶niadanieniu wyjazdu. ZAPEWNIAMY: zakwaterowanie wy¿ywienie, realizacjê programu, opiekê pedagogicznedyczn instruktorów warsztatowych, opiekê ratownika, ubezpieczenie NNW. Transport pod opiek± konwojenta za dop³at ZABIERZ ZE SOB legitymacjê szkoln DLA RODZICÓW: JEDYNYOLSCE Pakiet Super-Rodzica Piknik rodzinny poczuj siê jak prawdziwy kolonista! Zapraszamy rodziców do odwiedzenia swoich dzieci przebywaj±cych¶rodku Kulkaziêcia udzia pikniku rodzinnym. Moc atrakcji dla ¿dej rodziny: quady, segway¿yroskop, walki gladiatorów, Mega Jenga oraz wielkie grillowanie. Terminy pikników dla poszczególnych turnusów: turnusiknik turnus II piknik turnus III piknik turnus IV piknik turnusiknik turnus piknik Godziny trwania pikniku.00 Udziaikniku dla rodziców dzieci przebywaj±cych Kulce jest nieodp³atny. Odwied¼ nas Kulceygraj dla swojego dziecka dodatkowy pakiet zajêæ paintballowych. Codzienne relacjeulki Sprawd¼ jak bawi siê Twoje dziecko. stronie www.blog.kolonieiobozy.pl bêdziesz móg³ przeczytaæ relacjê, obejrzeæ filmydjêciaa¿dego dnia obozu. Galeria. Terminyeny. Cena zawiera: 10 noclegów turnusyoclegów turnus wy¿ywienie, realizacjê programu, opiekê pedagogicznedyczn instruktorów warsztatowych, opiekê ratownika, ubezpieczenie NNW transport pod opiek± konwojenta za dodatkow± op³at Wyjazdyiejscowo¶ci. Hotel pony jesteskidzie ³ym. Inwazd³ównej trasy Kraków Wadowice Bielsko-Biao idealne miejsce do zorganizowania spotkañ biznesowych, bankietów, konferencji, imprez okoliczno¶ciowych lub te¿ spêdzenia wolnego czasu. Do dyspozycji Go¶ci oddajemy 41 komfortowo urz±dzonych pokoiuksusowe apartamenty orazale konferencyjno bankietowe 12080 osobokojach darmowy internet. Hotel posiada ca³odobowy parking strze¿ony 80 miejsc. Kompleks Hotelowy LOGOS pony jestentrum miasta Augustowa, obok Portu ¯eglugi Augustowskiej. Oferujemy Pañstwu: 48 pokoiostêpem do Internetu, restauracjêgrodem letnim, biuro turystyczneowocze¶nie wyposa¿one sale konferencyjne, studio kosmetyczne, salon masaitness Club. Profesjonalna obs³uga, mitmosfera oraz wykwintna kuchniaaszymi atutami, dla których warto siêas zatrzymaæ. Elegancki Kompleks Hotelowy nad jezioremiêknym otoczeniuakimi atrakcjami jak Park Wodny, SPA, prywatna pla przystañ. Zapewnia kompleksow± obs³ugê zjazdów, konferecji, szkoleñ biznesowych oraz imprez integracyjnych. Poznañ BaranowoHotel pony 12 km od Miêdzynarodowych Targów Poznañskich nad brzegiem Jeziora Kierskiego jest idealnym miejscem do wypoczynkurganizacji konferencjiotelu: eleganckie, klimatyzowane pokojesobowe oraz apartamenty, Nowoczesne Biznesu profesjonalnie wyposa¿oneprzêt audiowizualny, sale konferencyjno-szkoleniowe oraz specjalne stanowisko internetowe, restauracjay¶mienit± kuchni grillowisko, Park